Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 30.09.2010
Дата публікації 05.10.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Бикадоров Віктор Петрович - Голова Правління, генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство «Холдингова компанія «Луганськтепловоз» (код ЄДРПОУ 05763797) повідомляє про проведення чергових загальних зборів, які відбудуться "26" листопада 2010 р. о 10 - 00 годині у приміщені актового залу коледжу ВНУ ім. Даля, розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 110, з наступним порядком денним:

1. Затвердження Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності товариства та його дочірніх підприємств у 2007, 2008 і 2009 роках та визначення основних напрямків діяльності на 2010 рік.
2. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії за 2007, 2008 і 2009 роки.
3. Затвердження річних балансів товариства за 2007, 2008 і 2009 роки.
4. Розподіл прибутку товариства та його дочірніх підприємств (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2007, 2008 і 2009 роках та затвердження нормативів розподілу прибутку на 2010 рік.
5. Про переведення акцій у бездокументарну форму існування.
6. Про обрання депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій товариства, що дематеріалізується та затвердження проекту договору про обслуговування емісії з депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізуються.
7. Про обрання зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується та затвердження проекту договору про відкриття рахунків у цінних паперах із зберігачем, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
8. Визначення дати припинення ведення реєстру власників іменних акцій товариства.
9. Про визначення способу персонального повідомлення кожного власника, зареєстрованого в реєстрі, про дематеріалізацію випуску акцій.
10. Про затвердження протоколу рішення про дематеріалізацію акцій.
11. Про зміну назви товариства та його дочірніх підприємств відповідно до діючого законодавства.
12. Про внесення змін до Статутів товариства та його дочірніх підприємств, шляхом викладення у новій редакції.
13. Про внесення змін до внутрішніх положень акціонерного товариства шляхом викладення у новій редакції: Положення про загальні збори, Положення про Генерального директора товариства (одноосібний виконавчий орган), Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію та їх затвердження.
14. Про відкликання колегіального виконавчого органу (правління) та його Голови і членів.
15. Про створення одноособового виконавчого органу (генеральний директор) товариства.
16. Обрання Генерального директора товариства.
17. Про відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради товариства.
18. Про Наглядову раду.
19. Про відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
20. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (із вказівкою характеру та сум таких угод).
Реєстрація з 9-00 до 9-45. При собі мати паспорт.
Із проектами документів, пов'язаних з порядком денним загальних зборів, можна ознайомитися в компанії (відділ корпоративного управління) з 26.10.2010 року в понеділок, вівторок, середу та четверг.
Телефон для довідок: (0642) 58-42-09, внутрішній 58-39. Правління компанії

Основні показники фінансово - господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника 2006 2007 2008 2009
Усього активів 393 815 615 422 741 180 450 217,8
Основні засоби (залишкова вартість) 150 755 146 612 158 470 158 934,1
Довгострокові фінансові інвестиції 6 352 6 352 6 352 3 234,4
Запаси 159 336 232 380 282 083 160 846,5
Сумарна дебіторська заборгованість 54 526 109 909 146 015 101 357,9
Грошові кошти та їх еквіваленти (в національній валюті) 1 005 615 3 642 620,9
Нерозподілений прибуток (збиток) - 57 243 - 46 279 - 45 304 - 199 822,3
Власний капітал 141 772 140 218 141 123 -11 592,0
Статутний капітал 54 796,171 54 796,171 54 796,171 54 796,171
Довгострокові зобов’язання 92 740 38 259 38 259 38 318,0
Поточні зобов’язання 153 701 428 870 550 302 415 027,5
Чистий прибуток (збиток) -15 771 - 14 754 1 081 - 159 040,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 219 184 684 219 184 684 219 184 684 219 184 684
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ----- ----- ----- -----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 037 8 127 8 404 7 435

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у бюллетні "Бюллетень. Цінні папері України" 30.09.2010 року, № 182
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління, генеральний директор Бикадоров Віктор Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.10.2010
(дата)