Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 01.10.2010
Дата публікації 08.10.2010 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акцiонерне товариство "Новi технологiї"
Юридична адреса* 02002, м. Київ, вул. Сагайдака, 101
Керівник* Панасовський Валерiй Вячеславович - Директор. Тел: 0445170333
E-mail* 31088991@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ЗАТ “Нові технології”
(код за ЄДРПОУ-31088991)
повідомляє про скликання Загальних зборів акціонерів товариства,
які відбудуться «17»листопада 2010р. о 11.00 годині за адресою:
02002, м. Київ, вул. Сагайдака, 101, кімната №1
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови, секретаря зборів та лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт Директор Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2009 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2010 р.
3. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2009 рік.
4. Затвердження річного звіту та балансів Товариства за 2009 рік.
5. Про розподіл прибутку за 2009 рік, та план розподілу прибутку на 2010 рік.
6. Затвердження рішення про переведення випуску акцій Товариства, випущених у документарній формі існування, у бездокументарну форму існування (дематеріалізація випуску акцій) та затвердження відповідних змін у Статуті товариства.
7. Про припинення дії договору на ведення реєстру, укладеного з ТОВ РКФ“Акціонер”.
8. Визначення дати припинення ведення реєстру.
9. Визначення депозитарію для обслуговування випуску акцій, форма існування яких змінюється з документарної в бездокументарну форму існування.
10. Визначення зберігача, у якого Товариство буде відкривати рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
11. Про затвердження тексту Повідомлення про дематеріалізацію акцій для розміщення у офіційному друкованному виданні ДКЦПФР та персонального повідомлення акціонерів.
12. Про визначення способу персонального повідомлення акціонерів про прийняття Загальними зборами рішення про дематеріалізацію акцій товариства.
13. Зміни найменування товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства..
14. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов’язаних з дематеріалізацією акцій та реєстрацією внесення змін до Статуту товариства.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: на день проведення загальних зборів 17 листопада 2010 року.
Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись
«17»листопада 2010 р. з 10.00 до 10.45 години за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства. Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства за адресою: 02002, м. Київ, вул. Сагайдака, 101.
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства:
- до дати проведення загальних зборів – 17.11.2010р., у робочі дні до 16.00 години;
- у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення Довідки за телефоном – (044)тел. 517-03-33
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2009 рік.
Найменування показника період період
звітний попередній
Усього активів 6266,8 6568,5
Основні засоби 7923,7 7922,6
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 3,8 17,0
Сумарна дебіторська заборгованість 316,8 329,4
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,4 45,7
Нерозподілений прибуток (1183,1) (721,7)
Власний капітал 5264,4 5725,8
Статутний капітал 342,6 342,6
Довгострокові зобов’язання 0 0
Поточні зобов’язання 0 0
Чистий прибуток (збиток) 769,9 (271,7)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 185200 185200
Кількість власнихакцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,0 0,0
Загальна суму коштів, витрачених на Викуп власних акцій протягом періоду 0,0 0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 6


Дирекція Товариства.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано01.10.2010 р. у №183 газети «Бюлетень. Цінні папери України».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Панасовський Валерiй Вячеславович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 08.10.2010
(дата)