Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.10.2010
Дата публікації 26.10.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а Юридична адреса: 01601, м.Київ, вул.Інститутська, 12-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Шановний акціонере АТ «Укрінбанк»
Повідомляємо Вам, що позачергові загальні збори акціонерів АТ "Укрінбанк" (далі – Збори) відбудуться 10 грудня 2010 року о 18-30 за адресою: м. Київ, вул. Смирнова - Ласточкіна, 10-А, (приміщення конференц-залу банку).
2. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, буде проходити з 18-00 до 18-15 у день проведення Зборів за зазначеною вище адресою. Для реєстрації акціонери (їх представники) повинні мати при собі документ, що посвідчує особу (паспорт). Представники акціонерів, крім документа, що посвідчує особу, повинні також мати довіреність на право участі та голосування на Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 14.10.2010 р.
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Про визначення типу та зміну найменування АТ «Укрінбанк», затвердження змін до Статуту АТ «Укрінбанк» шляхом викладення його в новій редакції: Статут Публічного акціонерного товариства «Український інноваційний банк» (нова редакція), у зв'язку з приведенням діяльності Банку у відповідність із вимогами Закону України "Про акціонерні товариства".
2. Затвердження «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Укрінбанк».
3. Внесення змін до «Положення про Спостережну Раду АТ «Укрінбанк» шляхом затвердження його в редакції «Положення про Наглядову Раду ПАТ «Укрінбанк» (нова редакція).
4. Внесення змін до «Положення про Правління АТ «Укрінбанк» шляхом затвердження його в редакції «Положення про Правління ПАТ «Укрінбанк» (нова редакція).
5. Внесення змін до «Положення про Ревізійну комісію АТ «Укрінбанк» шляхом затвердження його в редакції «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Укрінбанк» (нова редакція).
6. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу (фонду) АТ «Укрінбанк» шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
7. Прийняття рішення про закрите (приватне) розміщення акцій та затвердження протоколу рішення про закрите (приватне) розміщення акцій.
8. Затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій.
9. Визначення уповноваженого органу АТ «Укрінбанк», якому надаються повноваження:
- затвердження результатів реалізації акціонерами свого переважного права на придбання додаткових акцій;
- прийняття рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій;
- затвердження результатів закритого (приватного) розміщення акцій і звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
10. Визначення уповноважених осіб уповноваженого органу АТ «Укрінбанк», яким надаються повноваження:
- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів і інвесторів про прийняті загальними зборами акціонерів рішення;
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання додаткових акцій;
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
11. Затвердження змін у складі членів Спостережної ради АТ «Укрінбанк».
12. Затвердження змін у складі членів Ревізійної комісії АТ «Укрінбанк».
13. Про покриття збитків минулих років.
14. Затвердження рішень, прийнятих Спостережною Радою АТ «Укрінбанк» протягом 2010 року.

Інформація щодо збільшення
Статутного капіталу АТ «Укрінбанк» згідно зі ст. 40 Закону України «Про господарські товариства»:

1. Мотив збільшення статутного капіталу: з метою залучення коштів для підвищення рівня капіталізації та покращання конкурентоспроможності банку.
2. Спосіб збільшення статутного капіталу: шляхом додаткового випуску простих іменних акцій існуючої номінальної вартості. Форма випуску - бездокументарна.
3. Мінімальний розмір збільшення статутного капіталу: 100 000 000 ( сто мільйонів) гривень.
4. Проект змін до Статуту банку, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу:
“п.п.3.4. Статутний капітал АТ «Укрінбанк» становить 304 423 414 , 74 грн.
Статутний капітал поділений 30 442 341 474 штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 гривні (1 копійка) кожна».
5. Дані про кількість акцій, що випускаються додатково, та їх загальну вартість: 10 000 000 000 ( десять мільярдів ) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 гривні (1 копійка) кожна. Загальна вартість додаткового випуску 100 000 000 гривень.
6. Права акціонерів при додатковому випуску акцій: акціонери банку мають переважне право на придбання акцій додаткового випуску.
7. Розміщення акцій буде проводитись у два етапи. Дати початку та закінчення етапів розміщення акцій додаткового випуску будуть визначені зборами.
8. При збільшенні статутного капіталу акціонери АТ «Укрінбанк» збитків не несуть.

5. За довідками та ознайомленням з матеріалами стосовно питань Порядку денного звертатись
за адресою: 04053м. Київ, вул. Смирнова - Ласточкіна, 10-А, кімн. 209, тел 044-247-20-73.
6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20.10.2010, № 195, бюлетень «Відомості ДКЦПФР»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Клименко Володимир Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.10.2010
(дата)