Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 24.12.2010
Дата публікації 27.12.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Бикадоров Віктор Петрович - Голова Правління. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
01.04.2010 р. Головою Правлiння було укладено Договiр № КЗ-179-33 про надання позики в iноземнiй валютi з ВАТ Холдинговая компания "Коломенський завод" (код: 509950001, мiсцезнаходження: РФ, Московська обл., м. Коломна, вул. Партизан, 42).
Даний Договiр було погоджено Наглядовою радою ВАТ "ХК "Луганськтепловоз" 02.04.2010 р. (Протокол № 39/99).
Предметом укладеного договору про надання позики в iноземнiй валютi є надання позикодавцем (ВАТ "ХК "Коломенський завод") позичальнику (ВАТ "ХК "Луганськтепловоз") грошових коштiв в сумi, що визначена договором позики. Строк надання позики - 10 мiсяцiв, умовами повернення позики є повернення суми позики в повному обсязi в строк до 31.01.2011 р. Сума позики за договором складає 500 000 тис. рос. руб. (курс НБУ на 22.09.2010 р. - 0,25479), тобто 127 395 тис. грн., спiвiдношення суми до вартостi активiв на початок звiтного року - 28 %.
Процентна ставка за користування позикою встановлена у розмiрi 15 % рiчних. Застава - вiдсутня. Фактична дата отримання останнього траншу 24.12.2010 р. у сумi 100 000 тис. рос. руб. (курс НБУ на 24.12.2010 р. - 0,26031), тобто 26 031 тис. грн. Вартiсть чистих активiв на 01.01.2010 р. становить - 15 969,0 тис. грн. Спiввiдношення суми останнього траншу, одержаного 24.12.2010 р. (26 031 тис. грн.) до вартостi активiв на 01.01.2010 р. становить 5,9 %. Позику одержано для поповнення обiгових коштiв.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Бикадоров Віктор Петрович