Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
Дата здійснення дії: 29.12.2010
Дата публікації 29.12.2010 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Бикадоров Віктор Петрович - Голова Правління. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
21.12.2010 р. Головою Правлiння було укладено Договiр № КЗ-179-34 про надання позики в iноземнiй валютi з ВАТ Холдингова компанія "Коломенський завод" (код: 509950001, мiсцезнаходження: РФ, Московська обл., м. Коломна, вул. Партизан, 42). Предметом укладеного договору про надання позики в iноземнiй валюті є надання позикодавцем (ВАТ "ХК "Коломенський завод") позичальнику (ВАТ "ХК "Луганськтепловоз") грошових коштiв в сумi, що визначена договором позики. Строк надання позики - 12 мiсяцiв, умовами повернення позики є повернення суми позики в повному обсязі в строк до 31.12.2011 р. Сума позики за договором складає 1 000 000 тис. рос. руб. (курс НБУ на 29.12.2010 р. - 0,26299), тобто 262 990 тис. грн., спiвiдношення суми до вартості активів на початок звітного року - 59,7 %.
Процентна ставка за користування позикою встановлена у розмiрi 8,1 % річних. Застава - відсутня. Фактична дата отримання першого траншу 29.12.2010 р. у сумі 530 000 тис. рос. руб. (курс НБУ на 29.12.2010 р. - 0,26299), тобто 139 385 тис. грн. Вартість чистих активів на 01.01.2010 р. становить - 15 969,0 тис. грн. Спiввiдношення суми пешого траншу, одержаного 29.12.2010 р. (139 385 тис. грн.) до вартості активів на 01.01.2010 р. становить 31,6 %. Позику одержано для поповнення обігових коштів.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Бикадоров Віктор Петрович