Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.02.2011
Дата публікації 15.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод"Ленінська кузня"
Юридична адреса* Україна,04176, м. Київ, вул. Електриків,26
Керівник* Шандра Валерій Олександрович - Голова правління. Тел: 0444252150
E-mail* adalari-low1@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня»
(далі – «Товариство»)
повідомляє, що 22 квітня 2011 року о 13.00
за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури (актова зала),
відбудуться чергові загальні збори акціонерів

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2.Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2010 р.
5.Звіт Директора Товариства за 2010 р.
6.Звіт Ревізійної комісії за 2010 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2010 р.
7.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2010 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2010 р. та затвердження фінансового плану на 2011 р. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2010 р.
8.Розгляд питання про відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства.
9.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
10.Розгляд питання про обрання та відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Розгляд питання про обрання та відкликання Правління Товариства.
12.Розгляд питання про затвердження результатів відкритого (публічного) розміщення акцій Товариства та Звіту про результати відкритого (публічного) розміщення акцій Товариства.
13.Про переведення випуску простих іменних акцій з документарної форми існування в бездокументарну форму (дематеріалізація випуску) та затвердження «Рішення про дематеріалізацію».
14.Про обрання Депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.
15.Затвердження умов Договору з Депозитарієм про обслуговування емісії, який буде обслуговувати випуск акцій, що дематеріалізується.
16.Про обрання Зберігача, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
17.Затвердження умов Договору зі Зберігачем, у якого будуть відкриватись рахунки власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
18.Визначення дати припинення ведення реєстру Реєстратором.
19.Визначення дати припинення здійснення операцій.
20.Визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (повідомлення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства).
21.Припинення дії Договору-доручення про надання послуг з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, укладеного між Товариством та Реєстратором.
22.Визначення порядку вилучення сертифікатів акцій.
23. Розгляд питання про зміну найменування Товариства.
24.Розгляд питання про внесення змін (прийняття нової редакції) до Статуту Товариства.
25.Розгляд питання про внесення змін (прийняття нової редакції) до внутрішніх документів Товариства.
26.Затвердження Договорів (угод) Товариства.
27. Прийняття рішення про відчуження, створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх підприємств, призначення ліквідаційних комісій.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 299621 298168
Основні засоби 63792 58603
Довгострокові фінансові інвестиції 1640 1640
Запаси 136686 148538
Сумарна дебіторська заборгованість 47602 42661
Грошові кошти та їх еквіваленти 245 45
Нерозподілений прибуток -65326 -65506
Власний капітал 155711 154239
Статутний капітал 131951 131951
Довгострокові зобов'язання 12796 130
Поточні зобов'язання 131114 143799
Чистий прибуток (збиток) 190 -8431
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2692880 2692880
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 456 633


Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 квітня 2011 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 12.00 до 12.50 Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Головко І. І.
За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 425-10-00

Правління Товариства
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Шандра Валерій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.02.2011
(дата)