Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.02.2011
Дата публікації 28.02.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод"Ленінська кузня"
Юридична адреса* Україна,04176, м. Київ, вул. Електриків,26
Керівник* Шандра Валерій Олександрович - Голова правління. Тел: 0444252150
E-mail* adalari-low1@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер,
ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»
(далі – «Товариство»)

Правління Товариства повідомляє,

що згідно з вимогою акціонерів Товариства, які у сукупності володіють більш як 10 (десять) % голосів Статутного капіталу Товариства, до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 22 квітня 2011 року о 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури (актова зала) додатково включено наступне питання:

• Прийняття рішення про відчуження майна Товариства.


Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 22 квітня 2011 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 12.00 до 12.50 Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління.
Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Головко І. І.За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 425-10-00

Правління Товариства

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Шандра Валерій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2011
(дата)