Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.02.2010
Дата публікації 04.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Холдингова компанія "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Бикадоров Віктор Петрович - Голова Правління. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство “Холдингова компанія “Луганськтепловоз” повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться 14 квітня 2011 р. о 10 00 у приміщені актового залу коледжу ВНУ ім. Даля,
розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 110,
Реєстрація учасників зборів буде проводитись за вище вказаною адресою 14 квітня 2011 року з 9.00 до 9.50.
з наступним порядком денним:

1. Про обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.
2. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.
3. Про затвердження порядку ведення (регламенту), загальних зборів акціонерів товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства та його дочірніх підприємств у 2007, 2008, 2009 та 2010 роках.
5. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії за 2007, 2008, 2009 та 2010 роки.
6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2007, 2008, 2009 та 2010 роки.
7. Визначення основних напрямків діяльності на 2011 рік.
8. Про розподіл прибутку товариства та його дочірніх підприємств (визначення порядку покриття збитків) за підсумками роботи у 2007, 2008, 2009 та 2010 роках, встановлення порядку виплати дивідендів.
9. Затвердження планового нормативу відрахування з чистого прибутку товариства та його дочірніх підприємств до фонду виплати дивідендів за результатами діяльності товариства у 2011 році.
10. Про зміну найменування товариства та його дочірніх підприємств у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
11. Внесення змін до статуту товариства, його дочірніх підприємств шляхом затвердження нової редакції статуту у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
12. Внесення змін та доповнень до внутрішніх положень товариства шляхом затвердження нових редакцій положень: Положення про загальні збори акціонерного товариства, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію товариства у зв'язку з приведенням діяльності товариства у відповідність з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства».
13. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів наглядової ради товариства.
14. Встановлення кількісного складу наглядової ради товариства, обрання членів наглядової ради товариства. Затвердження умов договорів (цивільно-правових або трудових) з членами наглядової ради. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.
15. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів ревізійної комісії товариства.
16. Обрання членів ревізійної комісії товариства.
17. Прийняття рішення про відкликання Голови та членів Правління товариства.
18. Про створення одноосібного виконавчого органу (генеральний директор товариства).
19. Про обрання генерального директора товариства.
20. Про прийняття рішення про переведення випуску акцій товариства документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
21. Обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій товариства, що дематеріалізується.
22. Про затвердження проекту договору про обслуговування емісії акцій з депозитарієм, який буде обслуговувати випуск акцій, який дематеріалізується.
23. Обрання зберігача, у якого товариство буде відкривати рахунки у цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
24. Про затвердження проекту договору про відкриття рахунків у цінних паперах із зберігачем, у якого товариство відкриває рахунки в цінних паперах власникам акцій випуску, що дематеріалізується.
25. Визначення дати припинення ведення реєстру власників цінних паперів випуску, що дематеріалізується.
26. Про припинення дії договору про надання послуг щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів.
27. Визначення способу персонального повідомлення кожного власника акцій про дематеріалізацію випуску акцій.
28. Затвердження рішення про дематеріалізацію.
29. Про надання попередньої згоди на здійснення значних угод (із вказівкою характеру та сум).

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі паспорт, а представнику акціонера – також довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України, та документ, що посвідчує особу.
Із проектами документів, пов'язаних з порядком денним загальних зборів, можна ознайомитися в компанії (відділ корпоративного управління) в понеділок, вівторок, середу та четвер не пізніше ніж за тиждень до загальних зборів акціонерів.Телефон для довідок: (0642) 58-42-09, внутрішній 58-39. Правління компанії

Основні показники фінансово - господарської діяльності (тис. грн.)

Найменування показника 2006 2007 2008 2009 2010
Усього активів 393 815 615 422 741 180 440 652 668 090
Основні засоби (залишкова вартість) 150 755 146 612 158 470 156 698 150 215
Довгострокові фінансові інвестиції 6 352 6 352 6 352 6 352 6 352
Запаси 159 336 232 380 282 083 154 139 293 427
Сумарна дебіторська заборгованість 54 526 109 909 146 015 98 086 152 577
Грошові кошти та їх еквіваленти (в національній валюті) 1 005 615 3 642 400 1 744
Нерозподілений прибуток (збиток) - 57 243 - 46 279 - 45 304 - 203 626 - 211 069
Власний капітал 141 772 140 218 141 123 - 15 969 - 24 231
Статутний капітал 54 796,171 54 796,171 54 796,171 54 796,171 54 796,171
Довгострокові зобов’язання 92 740 38 259 38 259 38 259 39 103
Поточні зобов’язання 153 701 428 870 550 302 409 953 643 214
Чистий прибуток (збиток) -15 771 - 14 754 1 081 - 157 381 - 7 457
Середньорічна кількість акцій (шт.) 219 184 684 219 184 684 219 184 684 219 184 684 219 184 684
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ----- ----- ----- ----- -----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 8 037 8 127 8 404 7 435 5 951

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у бюллетні "Бюллетень. Цінні папері України" 25.02.2011 року, № 36
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Бикадоров Віктор Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.03.2011
(дата)