Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 04.03.2011
Дата публікації 09.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"
Юридична адреса* 69032, м. Запоріжя, Південне шосе 15,
Керівник* Котюк Олександр Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0612122427
E-mail* privat@zalk.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер!

Відкрите акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМIНIЄВИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ: 00194122, місцезнаходження: 69032 м. Запоріжжя, Південне шосе,15) повідомляє про проведення загальних зборів акціонерів, які відбудуться 20 квітня 2011 року о 10:00 у приміщенні палацу культури “ЗАлК” за адресою: м. Запоріжжя, пр. Металургів, 1а.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та секретаря зборів.
2. Затвердження звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2010 рік.
5. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 рік.
6. Переобрання посадових осіб органів управління Товариства (виконавчий орган, Наглядова рада, Ревізійна комісія).
7. Затвердження умов договорів, що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.
8. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.
9. Визначення переліку внутрішніх положень, необхідних у діяльності Товариства, та затвердження їх у новій редакції.
10. Припинення Дочірнього підприємства ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" Глухівський кар'єр кварцитів" шляхом перетворення в ТОВ "Глухівський кар'єр кварцитів".
11. Призначення членів комісії з припинення Дочірнього підприємства ВАТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат" Глухівський кар'єр кварцитів".

Реєстрація учасників Зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 08:30 до 09:30.
Для реєстрації та участі у зборах власникам акції необхідно пред’явити паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, засвідчене згідно вимог діючого законодавства, та паспорт. Акціонери товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного 19 квітня 2011р. з 9:00 до 14:00 за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 15. Телефон для довідок: (061) 212-23-63.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):
Найменування показника період
звітний / попередній
Усього активів 1 039 483 / 1 173 767
Основні засоби 322 227 / 335 254
Довгострокові фінансові інвестиції 12 361 / 10 552
Запаси 201 762 / 220 591
Сумарна дебіторська заборгованість 362 511 / 489 737
Грошові кошти та їх еквіваленти 38 851 / 9 476
Нерозподілений прибуток -886 350 / -612 467
Власний капітал -625 120 / -351 340
Статутний капітал 155 682 / 155 682
Довгострокові зобов'язання 570 456 / 572 125
Поточні зобов'язання 1 091 710 / 950 569
Чистий прибуток (збиток) -273 780 / -487 426
Середньорічна кількість акцій (шт.) 622 729 120 / 622 729 120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 / 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 / 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 340 / 1 173

Генеральний директор О.В.Котюк

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетені "Відомості ДКЦПФР" №43(1048) від 04.03.2011р. та у газеті "Емісія-Інформ" №25(555) від 04.03.2011р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Котюк Олександр Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.03.2011
(дата)