Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.02.2011
Дата публікації 14.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Кияни"
Юридична адреса* 04073 м.Київ,проспект Московський ,9
Керівник* Марченко Валентина Василівна - Голова Правління. Тел: 0445370112
E-mail* info@forumparkplaza.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !
ВАТ «Кияни»» повідомляє про Загальні збори акціонерів,
які відбудуться 14 квітня 2011 року о 15-00 годині за адресою:
м. Київ, вул. М. Пимоненка 13.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ.

1. Обрання робочих органів Загальних зборів.
2. Порядок голосування та прийняття рішень Загальними зборами.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності на 2011 рік.
4. Звіт ревізійної комісії товариства та затвердження річного балансу Товариства за 2010р.
5. Про приведення діяльності Товариства у відповідність до норм Закону України «Про акціонерні товариства»:
- про вибір типу акціонерного товариства;
- про зміни найменування товариства;
- про час набрання чинності змін щодо приведення у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».
6. Відкликання та обрання правління Товариства.
7. Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.
8. Відкликання та обрання Голови та членів Ревізійної комісії.
9. Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту товариства, в тому числі пов’язаних із приведенням діяльності товариства у відповідність із Законом України «Про акціонерні товариства»:
- затвердження нової редакції Статуту Товариства;
- затвердження уповноваженої особи на підписання статуту в новій редакції.
10. Внесення змін до внутрішніх документів товариства та затвердження їх нової редакції.
11. Ліквідація житлово-експлуатаційної дільниці .
12. Різне.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства : (тис. грн.)

НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА ПЕРІОД
Попередній Звітний
Усього активів 91529 87503
Основні засоби 1250 859
Інвестиційна нерухом. 71529 67808
Довгострокові фінансові інвестиції --- --
Запаси 800 571
Сумарна дебіторська заборгованість 2360 2705
Грошові кошти та їх еквіваленти 1572 1457
Нерозподілений прибуток -54050 - 68695
Власний капітал -41684 - 56329
Статутний капітал 6443 6443
Довгострокові зобов’язання 110329 128754
Поточні зобов’язання 22884 15013
Чистий прибуток(збиток) -12534 - 14645
Середньорічна кількість акцій(штук) 644300 644300
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк) --- ---
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 81 71

Реєстрація акціонерів проводитиметься за місцем проведення зборів з 14.00 години до 14.45 години. При собі необхідно мати паспорт, представникам – довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством, на право участі у зборах.

Ознайомитись з матеріалами акціонери можуть під час підготовки до загальних зборів за адресою: м. Київ, Московський пр-т, 9, корпус 3,офіс 101 тел. 537-02-12, 468-68-69
Контактна особа: Голова правління Марченко В.В., Фахівець з корпоративних питань Жереб В.М.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ВАТ "Кияниі" опубліковано у бюлетні "Цінні папери України" від 24.02.2011 № 35 (3086)


»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Марченко Валентина Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 14.03.2011
(дата)