Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 04.03.2011
Дата публікації 21.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Нові Технології"
Юридична адреса* Київська область, Шевченківський район, м. Київ, вул.Олеся Гончара, буд. 73, офіс 5, 01054
Керівник* Аврамов Іван Іванович - Голова Наглядової ради - Президент. Тел: 0623480565
E-mail* vatnzvkifnt@ca.donbass.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – Товариство, Фонд).
Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5.
Дата проведення загальних зборів: «05» квітня 2011 року.
Час проведення загальних зборів: о 11.00 (за місцевим часом).
Місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних борів: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.30 до 10.50 (за місцевим часом).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «30» березня 2011 року.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
3. Розгляд звіту незалежної аудиторської компанії Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту незалежної аудиторської компанії Товариства за 2010 рік.
4. Розгляд звіту компанії з управління активами Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту компанії з управління активами Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства та річних результатів діяльності Товариства за 2010 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2010 рік. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2010 рік.
7. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства та його планів на 2011 рік.
8. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
9. Прийняття рішення про випуск акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування, затвердження Проспекту емісії акцій Товариства та їх розміщення шляхом закритої (приватної) пропозиції.
10. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
11. Переобрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
13. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства.
14. Затвердження змін до Регламенту Фонду.
15. Затвердження додаткової угоди до договору з компанією з управління активами Товариства.
16. Затвердження додаткової угоди до договору зі зберігачем Товариства.

Додаткова інформація до п. 5 порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства:
Основні показники фінансово-господарської діяльності за 2010 р. (тис. грн.)
Найменування показника Період
Звітний – 2010 р. Попередній – 2009 р.
Усього активів 697 473 421 025
Основні засоби 0 -
Довгострокові фінансові інвестиції 63 642 45 167
Запаси 0 -
Сумарна дебіторська заборгованість 564 366 199 434
Грошові кошти та їх еквіваленти 192 17
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 472 603 256 785
Власний капітал 510 003 294 185
Статутний капітал 37 400 37 400
Довгострокові зобов’язання 0 -
Поточні зобов’язання 187 470 126 840
Чистий прибуток (збиток) 215 817 28 395
Середньорічна кількість акцій (шт.) 37 400 000 37 400 000
Кількість акцій викуплена протягом періоду (шт.) 0 -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп акцій протягом періоду 0 -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 2 2

Додаткова інформація до п. 8 порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства:
Товариство повідомляє своїх Акціонерів про запропоноване збільшення Статутного капіталу Товариства.
З метою здійснення діяльності із спільного інвестування пропонується збільшити Статутний капітал Товариства шляхом розміщення додаткових акцій Товариства існуючої номінальної вартості. Мінімальний розмір збільшення Статутного капіталу Товариства становить 62 600 000,00 грн. (шістдесят два мільйона шістсот тисяч гривень 00 копійок).
Пропонується додатково випустити 62 600 000 (шістдесят два мільйона шістсот тисяч) штук простих іменних акцій загальною номінальною вартістю 62 600 000,00 грн. (шістдесят два мільйона шістсот тисяч гривень 00 копійок). Номінальна вартість акцій не змінюється і становить 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок).
Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткового випуску. Розміщення акцій додаткового випуску здійснюється після реєстрації випуску акцій, а також присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів, у терміни визначені Проспектом емісії акцій Товариства, затвердженим Загальними зборами Акціонерів. Збитків у власників акцій, пов’язаних з новим випуском акцій, не передбачається.
В зв’язку з цим пропонується внести наступні зміни до Статуту Товариства, де пункти 5.1. – 5.3. розділу 5 «Статутний капітал Товариства» Статуту Товариства викласти у наступній редакції:
«5.1. Розмір початкового статутного капіталу Товариства становить 37 400 000,00 грн. (тридцять сім мільйонів чотириста тисяч гривень 00 копійок). Початковий статутний капітал Товариства поділений на 37 400 000 (тридцять сім мільйонів чотириста тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) кожна.
5.2. Товариство здійснює випуск акцій у розмірі його статутного капіталу.
5.3. Загальний розмір Статутного капіталу складає 100 000 000,00 грн. (сто мільйонів гривень 00 копійок). Статутний капітал поділяється на 100 000 000 (сто мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) кожна».

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (проектами рішень, документами), пов’язаними з питань порядку денного загальних зборів:
Під час підготовки до загальних зборів усі акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, ), пов’язаними з питань порядку денного загальних зборів, звернувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи за місцезнаходженням Товариства: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5, у робочі дні та у робочий час: з 10-00 до 17-00 (перерва з 13-00 до 14-00) за місцевим часом), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Член Наглядової ради – Віце-Президент Невада Олег Анатолійович.
Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.
Внесення пропозиції акціонерів Товариства щодо порядку денного Загальних зборів:
Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій Товариства, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій Товариства, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органу Товариства. Пропозиція вноситься не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.
Для участі в загальних зборах необхідно мати паспорт та документ, що підтверджує повноваження особи, а представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлене відповідно до діючого законодавства. Акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності на акції Товариства (виписка з рахунку у цінних паперах) станом на 30.03.2011 р.
Довідки за телефоном : +38062 348-05-65.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 04.03.2011 р. №43 (1048) в Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визначає, що вона несе відповідальність згідно із законом.

Член Наглядової ради – Віце-Президент
ПАТ «ЗНВКІФ «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» __________________ О.А. Недава (підпис)
М.П.
21.03.2011 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Наглядової ради - Президент Аврамов Іван Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2011
(дата)