Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.03.2011
Дата публікації 28.03.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонере!
Публічне акціонерне товариство "Українській інноваційний банк" (далі – Банк), код за ЄДРПОУ 05839888, місцезнаходження Банку: 04053, м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, буд.10-А, повідомляє Вам, що чергові загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) відбудуться 27 квітня 2011 року о 19-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, (приміщення конференц-залу).
Реєстрація акціонерів, що прибули для участі в загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів та у день проведення загальних зборів з 18.15 до 18.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах – 21.04.2011 р.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах необхідно надати: - акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); - представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність на право участі в Зборах та голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.
Порядок денний:
1. Обрання Секретаря Загальних зборів. Обрання членів Лічильної комісії. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Правління Банку про результати роботи за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Банку про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Банку про фінансово-господарську діяльність за 2010 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Банку.
5. Затвердження річного звіту та балансу Банку за 2010 рік. Затвердження висновків зовнішнього аудитора.
6. Розподіл прибутку Банку за 2010 рік.
7. Затвердження основних фінансових показників діяльності Банку на 2011 рік.
8. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
9. Обрання членів Наглядової ради Банку.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
11. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Банку.
13. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Банку. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
14. Затвердження результатів приватного розміщення акцій Банку та звіту про результати приватного розміщення акцій.
15. Затвердження змін до Статуту Банку, що пов’язані зі збільшенням Статутного капіталу Банку та приведенням Статуту у відповідність з Закону України «Про акціонерні товариства» в редакції Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про акціонерні товариства" щодо вдосконалення механізму діяльності акціонерних товариств» від 03.02.2011 р. № 2994-VI, шляхом викладення Статуту Банку у новій редакції.
16. Внесення змін до «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Укрінбанк», «Положення про Наглядову раду ПАТ «Укрінбанк», «Положення про Правління ПАТ «Укрінбанк», «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Укрінбанк» та затвердження їх у новій редакції.
17. Обрання Голови Наглядової ради Банку.
18. Обрання Голови Ревізійної комісії Банку.
За довідками та ознайомленням з матеріалами стосовно питань порядку денного звертатись за адресою: 04053 м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, к.209, тел.247-20-73, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу роботи на фондовому ринку Банку.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
Звітний 2010р. Попередній 2009р.
Усього активів 2 657 903 1 598 646
Основні засоби 390 423 325 587
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 384 609
Сумарна дебіторська заборгованість 14 304 81 126
Грошові кошти та їх еквіваленти 319 442 104 855
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 428 916 388 237
Статутний капітал 204 423 204 423
Довгострокові зобов'язання 884 251 338 677
Поточні зобов'язання 441 322 134 370
Чистий прибуток (збиток) 857 (43 566)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 20 442 341 474 20 442 341 474
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1183 1317
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Клименко Володимир Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.03.2011
(дата)