Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 05.04.2011
Дата публікації 05.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Нові Технології"
Юридична адреса* Київська область, Шевченківський район, м. Київ, вул.Олеся Гончара, буд. 73, офіс 5, 01054
Керівник* Аврамов Іван Іванович - Голова Наглядової ради - Президент. Тел: 0623480565
E-mail* vatnzvkifnt@ca.donbass.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
«05» квітня 2011 р. Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – Товариство) (протокол б/н від 05.04.2011 р.) прийнято рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
Вид цінних паперів: Акції.
Кількість цінних паперів: 62 600 000 (шістдесят два мільйона шістсот тисяч) штук простих іменних акцій.
Сума цінних паперів: 62 600 000,00 грн. (шістдесят два мільйона шістсот тисяч гривень 00 копійок).
Номінальна вартість акцій: 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок).
Спосіб розміщення цінних паперів: Закрите (приватне) розміщення.
Тип цінних паперів, що розміщується: Прості іменні.
Форма існування цінних паперів, що розміщується: Бездокументарна.
Розмір збільшення статутного капіталу Товариства шляхом додаткового випуску акцій: 62 600 000,00 грн. (шістдесят два мільйона шістсот тисяч гривень 00 копійок).
Запропонована ціна продажу акцій дорівнює номінальної вартості акції та складає 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) за 1 акцію.
Внаслідок розміщення акцій, яке буде проводитись у терміни, визначені Проспектом емісії акцій Товариства, планується зміна власників великих пакетів, а саме:
1. Зменшення частки юридичної особи – ГУДЛАЙТ КЕПІТЕЛ ЛІМІТЕД (GOODLIGHT CAPPITAL LTD) – частка до розміщення 50,0% або 18 700 000 штук акцій;
2. Зменшення частки юридичної особи – ПРОДАКШН ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД (PRODUCTION INVESTMENT MANAGEMENT LTD) – частка до розміщення 50,0% або 18 700 000 штук акцій;
Відсутні відомості, щодо виникнення нових осіб – власників великих пакетів, у зв’язку з тим, що розміщення цінних паперів буде проводитися протягом всієї діяльності Фонду.
Співвідношення суми акцій, на яку вони розміщуються (62 600 000 штук) до розміру статутного капіталу на дату прийняття рішення про розміщення дорівнює 167,38%.
Співвідношення загальної суми акцій, які знаходяться в обігу (37 400 000 штук) до розміру статутного капіталу на дату прийняття рішення про розміщення дорівнює 100%.
Права, які отримають інвестори в цінні папери, що розміщуються:
1. Брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом Товариства та чинним законодавством України;
2. Отримувати дивіденди, розмір, порядок та строки виплати яких визначені Статутом Товариства та чинним законодавством України;
3. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості, пропорційно розміру частки Акціонера у статутному капіталі Товариства;
4. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. Товариства на письмову вимогу акціонера зобов’язана надавати для ознайомлення завірені копії документів, а саме річну фінансову звітність, протоколи загальних зборів акціонерів фонду, протоколи рішень Наглядової ради Товариства та інші документи, які передбаченні Статутом Товариства та чинним законодавством України;
5. Вільно розпоряджатися належними акціонеру на праві власності акціями Товариства з урахуванням обмежень, встановлених для венчурних недиверсифікованих корпоративних інвестиційних фондів;
6. У першочерговому порядку придбавати акції Товариства, що емітуються або були раніше викуплені Товариством;
7. Обирати та бути обраним до органів управління Товариства;
8. Призначати представників для участі у загальних зборах акціонерів та відкликати їх;
9. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування;
10. Інші права, передбачені актами законодавства України та Статутом Товариства.
Спосіб оплати цінних паперів: Сплата акцій, щодо яких прийнято рішення про розміщення, здійснюється виключно власними грошовими коштами акціонерів (у національній валюті).
Мета розміщення цінних паперів: Розміщення акцій проводиться з метою здійснення діяльності із спільного інвестування.
Напрями використання отриманих коштів: виключно діяльність із спільного інвестування.
Рішення про розміщення акцій прийнято загальними зборами акціонерів від 05.04.2011 р.
Придбання акції, що розміщуються буде здійснено серед інвесторів, зазначених у Проспекті емісії акцій Товариства.
Цінні папери конвертації не підлягають.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Наглядової ради - Президент Аврамов Іван Іванович