Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 01.04.2011
Дата публікації 06.04.2011 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Чорнобаївський районний санаторій та дитячий оздоровчий центр "Сосонка"
Юридична адреса* 19934, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с. Мельники
Керівник* Хотинська Олеся Сергіївна - Голова правління. Тел: 0473935403
E-mail* 21379736@icu.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Відкрите акціонерне товариство
«Чорнобаївський районний санаторій та дитячий оздоровчий центр «Сосонка»

повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 16 травня 2011 року о 12 год. 00 хв.
за адресою: 19934, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с.Мельники, (адмінбудівля ВАТ «ЧРСДОЦ «Сосонка»)

Порядок денний:

1. Обрання голови та секретаря зборів, членів лічильної комісії. Затвердження регламенту.
2. Звіт правління про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2010 рік.
3. Звіт наглядової ради товариства за 2010 рік.
4. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2010 рік. Затвердження висновку ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2010 рік.
6. Визначення типу товариства та зміну назви товариства.
7. Затвердження Статуту товариства в новій редакції.
8. Відкликання та обрання Виконавчого органа товариства.
9. Відкликання та обрання Наглядової ради товариства.
10. Відкликання та обрання Ревізійної комісії товариства.
11. Затвердження положень товариства.
12. Про попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 16 травня 2011 року.
Акціонери можуть ознайомитись з документами по порядку денному загальних зборів акціонерів за адресою: 19934, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с.Мельники, (адмінбудівля ВАТ «ЧРСДОЦ «Сосонка») у робочі дні з 09.00 до 13.00.
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься 16.05.2011 р. з 11.30 до 11.55 за місцем проведення зборів.
Учасникам зборів при собі мати паспорт або документ, який посвідчує особу.
Представникам акціонерів – доручення, оформлене згідно чинного законодавства, і документ, що посвідчує особу.
Довідки за телефоном (0472) 32-29-32.
Правління ВАТ «ЧРСДОЦ «Сосонка»

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента за 2010 рік (тис. грн.)
Найменування показника період
Звітний попередній
Усього активів 1214,6 1271,1
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1089,8 1140
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 40,5 51,3
Сумарна дебіторська заборгованість 0,5 9,1
Грошові кошти та їх еквіваленти 13,2 0,1
Власний капітал 1135,9 1192
Статутний капітал 1725 1725
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -881,4 -825,3
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 78,7 79,1
Чистий прибуток (збиток) -56,1 -84,9
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6899096 6899096
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано - Бюлетень "Цінні папери України", №60(3111) від 01.04.2011

Підпис - Голова правління Хотинська Олеся Сергіївна
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Хотинська Олеся Сергіївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.04.2011
(дата)