Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 07.09.2011
Дата публікації 13.09.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Нові Технології"
Юридична адреса* Київська область, Шевченківський район, м. Київ, вул.Олеся Гончара, буд. 73, офіс 5, 01054
Керівник* Аврамов Іван Іванович - Голова Наглядової ради - Президент. Тел: 0623480565
E-mail* vatnzvkifnt@ca.donbass.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Повідомлення про проведення загальних зборів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
«НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Повне найменування: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – Товариство, Фонд).
Місцезнаходження: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5.
Дата проведення загальних зборів: «10» жовтня 2011 року.
Час проведення загальних зборів: о 11.00 (за місцевим часом).
Місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних борів: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 10.30 до 10.50 (за місцевим часом).
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: «04» жовтня 2011 року.

Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів. Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів.
2. Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення Статуту у новій редакції.
3. Затвердження змін до Регламенту Фонду.
4. Перезатвердження раніше прийнятого рішення загальних зборів акціонерів від 05.04.2011 р. щодо прийняття рішення про випуск акцій Товариства, що здійснюється з метою спільного інвестування, затвердження Проспекту емісії акцій Товариства та їх розміщення шляхом закритої (приватної) пропозиції.
5. Затвердження додаткової угоди до договору з компанією з управління активами Товариства.
6. Затвердження додаткової угоди до договору зі зберігачем Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів Товариства з матеріалами (проектами рішень, документами), пов’язаними з питань порядку денного загальних зборів:
Під час підготовки до загальних зборів усі акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, ), пов’язаними з питань порядку денного загальних зборів, звернувшись за письмовим запитом або особисто до відповідальної посадової особи за місцезнаходженням Товариства: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 73, оф. 5, у робочі дні та у робочий час: з 10-00 до 17-00 (перерва з 13-00 до 14-00) за місцевим часом), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, яка відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – Член Наглядової ради – Віце-Президент Невада Олег Анатолійович.
Письмовий запит щодо ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень повинен містити прізвище, ім’я, по батькові (найменування) акціонера, адресу місця проживання (місцезнаходження) або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та/або повноваження.
Внесення пропозиції акціонерів Товариства щодо порядку денного Загальних зборів:
Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій Товариства, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій Товариства, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органу Товариства. Пропозиція вноситься не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.
Для участі в загальних зборах необхідно мати паспорт та документ, що підтверджує повноваження особи, а представнику акціонера – паспорт та довіреність, оформлене відповідно до діючого законодавства. Акціонер (представник акціонера) повинен мати при собі документ, що підтверджує право власності на акції Товариства (виписка з рахунку у цінних паперах) станом на 04.10.2011 р.
Довідки за телефоном : +38062 348-05-65.

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 07.09.2011 р. №166 (1171) в Відомостях Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Наглядової ради - Президент Аврамов Іван Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 13.09.2011
(дата)