Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 26.10.2007
Дата публікації 26.10.2007 14:19:28
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Завод"Ленінська кузня"
Юридична адреса* Україна,04176, м. Київ, вул. Електриків,26
Керівник* Шандра Валерій Олександрович - Голова правління. Тел: 0444252150
E-mail* adalari-low1@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
26 жовтня 2007 року позачерговими загальними зборами Відкритого акціонерного товариства „Завод „Ленінська кузня” (далі за текстом – „Товариство”) прийнято рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу емітента.

Планується розмістити 1 530 612 (один мільйон п’ятсот тридцять тисяч шістсот дванадцять) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 49 (сорок дев’ять гривень 00 копійок) гривень кожна акція, на загальну суму 74 999 988 (сімдесят чотири мільйони дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок) гривень.
Спосіб розміщення цінних паперів - відкрите (публічне) розміщення акцій Товариства.
Категорія, тип акцій, які планується розмістити - прості, іменні акції.
Форма існування акцій – документарна.
Статутний капітал Товариства планується збільшити на 74 999 988 (сімдесят чотири мільйони дев’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч дев’ятсот вісімдесят вісім гривень 00 копійок) гривень.
Після збільшення статутного капіталу Товариства він буде становити 206 951 108 (двісті шість мільйонів дев’ятсот п’ятдесят одна тисяча сто вісім гривень 00 копійок) гривень.
Номінальна вартість акцій не змінюється та становить 49 (сорок дев’ять гривень 00 копійок) гривень кожна акція


Співвідношення (у відсотках) кількості акцій , що розміщуються, до загальної кількості акцій в обігу: 56, 84 %.

Інформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, який визначений Статутом та іншими документами Товариства; брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди); отримувати частку майна у разі ліквідації товариства пропорційно кількості належних акцій; вийти у встановленому порядку з Товариства; розпоряджатись належними їм акціями у відповідності з чинним законодавством України; одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України; користуватись переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства; видавати письмові доручення у відповідності з чинним законодавством України уповноваженим особам для представництва своїх інтересів у Товаристві; мати інші права, передбачені чинним законодавством України.
Спосіб оплати цінних паперів: оплата акцій, що пропонується до розміщення, буде здійснюватися грошовими коштами.
Мета розміщення цінних паперів та напрями використання отриманих коштів: поповнення обігових коштів.
Рішення про розміщення акцій прийнято Загальними зборами акціонерів Товариства.
Станом на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу та відкрите (публічне) розміщення акцій, ВАТ „Завод „Ленінська кузня” не передбачає, що розміщення акцій призведе до зміни власника великого пакета акцій емітента та збільшення частки у статутному капіталі акціонерів, які вже володіють пакетом у розмірі 10 і більше відсотків акцій.
Конвертація акцій в інші цінні папери не передбачається.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.
Голова Правління ВАТ „Завод „Ленінська кузня”

Шандра Валерій Олександрович


26 жовтня 2007 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Шандра Валерій Олександрович