Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.11.2011
Дата публікації 07.11.2011 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"
Юридична адреса* 69032, м. Запоріжя, Південне шосе 15,
Керівник* Котюк Олександр Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0612122427
E-mail* privat@zalk.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
(код ЄДРПОУ: 00194122, місцезнаходження: 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15)
повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться «07» грудня 2011 року об 11 годині за адресою: м. Запоріжжя, пр-т Металургів, буд. 1а, будинок культури ЗАЛК.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
3. Обрання членів Наглядової ради.
4. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.

Реєстрація учасників буде проводитись у день проведення зборів за місцем їх проведення з 10.00 до 10.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 01.12.2011р. на 24 годину.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15, відділ кадрів, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Павленко Інна Анатоліївна.
Телефон для довідок: (061) 212-23-63, 212-25-87.
Наглядова рада ПАТ “ЗАлК”

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у бюлетеі “Відомості ДКЦПФР” №207(1212) від 03.11.2011р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Котюк Олександр Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.11.2011
(дата)