Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.02.2012
Дата публікації 24.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Завод"Ленінська кузня"
Юридична адреса* Україна,04176, м. Київ, вул. Електриків,26
Керівник* Шандра Валерій Олександрович - Голова правління. Тел: 0444252150
E-mail* adalari-low1@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня»
(далі – «Товариство»)
повідомляє, що 19 квітня 2012 року о 13.00
за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури (актова зала),
відбудуться річні загальні збори акціонерів

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборів акціонерів.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4.Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та про затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
6.Звіт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7.Звіт Правління Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
8.Звіт Ревізійної комісії за 2011 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
9.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2011 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2011 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2012 р.
10.Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
11.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12.Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
13.Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14.Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
15.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
16. Прийняття рішення про передачу дитячих садків Товариства та гуртожитків до комунальної власності міста
17. Прийняття рішення про відчуження майна Товариства
18. Прийняття рішення про відчуження, створення, реорганізацію, ліквідацію дочірніх підприємств, внесення змін до їх статутів призначення ліквідаційних комісій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 340891
299621
Основні засоби 70314 63792
Довгострокові фінансові інвестиції 22316 1640
Запаси 140571 136686
Сумарна дебіторська заборгованість 58700 47602
Грошові кошти та їх еквіваленти 319 245
Нерозподілений прибуток -49871 -65326
Власний капітал 172069 155711
Статутний капітал 168087 131951
Довгострокові зобов'язання 12796 12796
Поточні зобов'язання 156026 131114
Чистий прибуток (збиток) +15324 190
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3430354 2692880
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 386 456Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13 квітня 2012 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 12.00 до 12.50 Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку річних загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Головко І. І.
За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 425-10-00

Наглядова рада ПАТ «ЗЛК»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Шандра Валерій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.02.2012
(дата)