Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.02.2012
Дата публікації 24.02.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Герман Сергій Миколайович - Голова правління. Тел: 0444564326
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»
Україна, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6
код ЄДРПОУ 00382496

ПОВІДОМЛЯЄ
про скликання річних Загальних зборів (надалі – Збори) акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (надалі – Товариство), які відбудуться 27 березня 2012 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6, кімната (зал) №306.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах – з 11 годин 30 хвилин до 12 годин 00 хвилин у день проведення Зборів за місцем їх проведення.
Час проведення Зборів - о 12 годині 00 хвилин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 21 березня 2012 року.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря Зборів та затвердження регламенту проведення Зборів.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2011 рік.
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2011 рік.
5. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства за 2011 рік та затвердження висновку Ревізора.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2011 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.
8. Затвердження фінансового плану роботи Товариства на 2012 рік.
9. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства
11. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
12. Обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного можуть бути надіслані на адресу Правління Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу, і довіреність.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та проектами рішень, що будуть розглядатися на Зборах за окремим запитом на адресу Товариства: Україна, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6, Приватне акціонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» у кімнаті №411 за місцезнаходженням Товариства з 9-00 до 17-00 кожного робочого дня та під час проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного відділу Кравець О.В.
Довідки за телефоном (044) 453-20-84

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
2011 2010
Усього активів 151319 147810
Основні засоби 86697 60671
Довгострокові фінансові інвестиції 5717 5717
Запаси 9508 11023
Сумарна дебіторська заборгованість 30617 24157
Грошові кошти та їх еквіваленти 344 19
Нерозподілений прибуток - 28507 6468
Власний капітал 273 35248
Статутний капітал 21074 21 074
Довгострокові зобов'язання 1506 2131
Поточні зобов'язання 146700 102067
Чистий прибуток (збиток) -34975 + 4233
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2100978009 2100978009
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 466 489

Голова правління ПрАТ «КЗБН «Росинка» С.М. Герман

Повідомлення про проведення річних загальних зборів опубліковано 24.02.2012 р. в газеті Бюлетень. Цінні папери України №35 (3335)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Герман Сергій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.02.2012
(дата)