Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 29.02.2012
Дата публікації 01.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кияни"
Юридична адреса* 04073 м.Київ,проспект Московський ,9
Керівник* Марченко Валентина Василівна - Голова Правління. Тел: 0445370112
E-mail* info@forumparkplaza.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів:
(для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії)

1) Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «Кияни», 04073 м.Київ, пр-т Московський, 9, код за ЄДРПОУ 00308169 (далі – «Товариство»).
2) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) для проведення загальних зборів: 12 квітня 2012 року о 15.00 год., 04073, м. Київ, пр-т Московський, 9, корпус 1, поверх 2.
3) Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
з 14 год.00 хв. до 14 год. 50 хв. 12 квітня 2012 року. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.
4) Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 06.04.2012 р.
5) Перелік питань, що виносяться на голосування:
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів Загальних зборів.
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарську діяльність Товариства за 2011 рік та завдання на 2012 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2011р.
3. Звіт Наглядової ради Товариства та затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт та затвердження висновку Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у 2011 році.
6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів , які вчинялися Товариством у період з 15 квітня 2011 року до 12 квітня 2012 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2010 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину , перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів, пов’язаних з ними.

6) Порядок ознайомлення акціонерів (учасників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00, корпус 3, офіс 101, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – Фахівець з корпоративних питань Жереб Валентина Миколаївна.

7) Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА ПЕРІОД
Звітний 2011 Попередній 2010
Усього активів 90170 87503
Основні засоби 485 859
Інвестиційна нерухомість 65595 67808
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 209 571
Сумарна дебіторська заборгованість 5678 2705
Грошові кошти та їх еквіваленти 4134 1457
Нерозподілений прибуток (збиток) - 81168 - 68695
Власний капітал - 68802 - 56329
Статутний капітал 6443 6443
Довгострокові зобов’язання 136974 128754
Поточні зобов’язання 21925 15013
Чистий прибуток (збиток) -12473 - 14645
Середньорічна кількість акцій (шт.) 644300 644300
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.) - -
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 73 71

8) Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано (дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання): «Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №41 (1294) від 29.02.2012 р.

Тел. для довідок: ( 044) 537-02-12, 468-68-69


Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Марченко Валентина Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.03.2012
(дата)