Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.03.2012
Дата публікації 12.03.2012 12:56:05
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ІНФОРМАЦІЯ
про проведення загальних зборів
1. Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк" (далі – Банк), код за ЄДРПОУ 05839888, місцезнаходження Банку: 04053, м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, буд.10-А, повідомляє Вам, що чергові Загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) відбудуться 10 квітня 2012 року о 19-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, (приміщення конференц-залу).
2. Реєстрація акціонерів, які прибули для участі в Загальних зборах, відбудеться за місцем проведення зборів та у день проведення зборів з 18.00 до 18.45.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – 04.04.2012 р.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.
4. Порядок денний:
1. Обрання Секретаря Загальних зборів. Припинення повноважень членів Лічильної комісії. Обрання нового складу членів Лічильної комісії. Затвердження регламенту зборів.
2. Звіт Правління Банку про результати роботи за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
3. Звіт Наглядової ради Банку про результати роботи за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
4. Звіт Ревізійної комісії Банку про фінансово-господарську діяльність за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізійної комісії Банку.
5. Затвердження річного звіту та балансу Банку за 2011 рік. Затвердження висновків зовнішнього аудитора.
6. Розподіл прибутку Банку за 2011 рік.
7. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Банку.
8. Обрання членів Ревізійної комісії Банку.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Банку. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
10. Обрання Голови Ревізійної комісії Банку.
11. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
12. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій Банку
13. Затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.
14. Визначення уповноваженого органу ПАТ ″Укрінбанк″, якому надаються повноваження:
- прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено);
- затвердження результатів приватного розміщення акцій;
- прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- повернення внесків, унесених в оплату за акції, в разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом ПАТ «Укрінбанк», уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу акціонерного товариства з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій;
- письмового повідомлення кожного акціонера Банку, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
15. Визначення уповноважених осіб ПАТ ″Укрінбанк″, яким надаються повноваження:
- отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі, якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій);
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення;
- проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій;
- проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.
16. Затвердження змін до Статуту Банку шляхом викладення його в новій редакції.
17. Внесення змін до «Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ «Укрінбанк», «Положення про Наглядову раду ПАТ «Укрінбанк», «Положення про Правління ПАТ «Укрінбанк», «Положення про Ревізійну комісію ПАТ «Укрінбанк» шляхом затвердження їх у нових редакціях.
5. За довідками та ознайомленням з матеріалами стосовно питань порядку денного звертатись за адресою: 04053 м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, к.209, тел.247-20-73, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу роботи на фондовому ринку Банку.
6.ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
Звітний 2011р. Попередній 2010р.
Усього активів 3 993 709 2 657 903
Основні засоби 417 032 390 423
Довгострокові фінансові інвестиції 0
Запаси 331 384
Сумарна дебіторська заборгованість 8 642 6 665
Грошові кошти та їх еквіваленти 573 152 319 442
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 580 414 428 916
Статутний капітал 305 000 204 423
Строкові зобов'язання 1 678 987 884 251
Поточні зобов'язання 515 024 441 322
Чистий прибуток (збиток) 7 531 857
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25 347 172 207 20 442 34 474
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1107 1183
7. Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано 07.03.2012, №46, Відомості Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
(дата, номер та найменування офіційного друкованого органу (видання))

Підпис:
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації,
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе
відповідальність згідно із законом.

Найменування посади Голова Правління В.О. Клименко
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)

М.П. 12.03.2012
(дата)
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Клименко Володимир Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2012
(дата)