Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 12.03.2012
Дата публікації 16.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Міхєєв Сергій Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ»
повідомляє, що за рішенням Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз»
19 квітня 2012 р. о 10 00 у приміщені актового залу коледжу СНУ ім. Даля,
розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 110,
відбудуться
ЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА
Реєстрація учасників зборів з 09:00 до 09:50 годин.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 22.02.2012 року. Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.

Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження порядку ведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про розгляд і затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2011 році.
4. Про розгляд і затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2011 рік.
5. Про розгляд і затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2011 рік.
6. Затвердження, за результатами звітів органів управління, річного звіту Товариства за 2011 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства та його дочірніх підприємств за підсумками роботи за 2011 рік.
8. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2012 рік.
9. Про надання попередньої згоди на здійснення Товариством значних правочинів (із вказівкою характеру та сум).
10. Внесення змін у Статути Товариства та його дочірніх підприємств шляхом затвердження нових редакцій Статутів.
11. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз» у повному складі.
12. Про обрання Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз».
13. Затвердження кошторису на утримання Наглядової ради.

Із проектами документів, пов'язаних з порядком денним загальних зборів, можна ознайомитися в Товаристві (відділ корпоративного управління) за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107-11, кім. 128 в понеділок, вівторок, середу та четвер не пізніше ніж за тиждень до загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа – начальник відділу корпоративного управління Болдарь О.Г.
Телефон для довідок: (0642) 58-42-09, внутрішній 58-39.
З повагою, Генеральний директор

Основні показники фінансово - господарської діяльності (тис. грн.)
Найменування показника 2010 рік 2011 рік
Усього активів 668 090 674 168
Основні засоби (залишкова вартість) 150 215 127 096
Довгострокові фінансові інвестиції 6 352 6 352
Запаси 293 427 161 870
Сумарна дебіторська заборгованість 152 577 316 587
Грошові кошти та їх еквіваленти (в національній валюті) 1 744 1 266
Нерозподілений прибуток (збиток) - 211 069 - 141 375
Власний капітал - 24 231 47 092
Статутний капітал 54 796 54 796
Довгострокові зобов’язання 39 103 14 066
Поточні зобов’язання 643 214 586 358
Чистий прибуток (збиток) - 7 457 71 824
Середньорічна кількість акцій (шт.) 219 184 684 219 184 684
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ----- -----
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 951 5 964

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у бюллетні "Бюллетень. Цінні папери України" 12.03.2012 р., № 45
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Міхєєв Сергій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.03.2012
(дата)