Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.03.2012
Дата публікації 21.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська теплоелектроцентраль"
Юридична адреса* Київська область, м. Біла Церква,вул. П.Запорожця, 36109114
Керівник* Яринко Валерій Миколайович - генеральний директор. Тел: 0456379188
E-mail* men@bctec.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство
“Білоцерківська теплоелектроцентраль”
Місцезнаходження за адресою: Київська область м. Біла Церква
вул. П.Запорожця,361, код ЄДРПОУ 30664834 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори).
Збори відбудуться «20 « квітня об 10.00 год. за адресою: м. Біла Церква Київської області вул. Петра Запорожця,361, 3 поверх, актова зала.
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9-30 до 10-00 в день проведення зборів за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.
Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2.Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3. Затвердження фінансової звітності Товариства за 2011р.
4. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011р.
5.Звіт Дирекції Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011р.».
6.Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2011 р.
7. Висновки Ревізійної комісії за 2011р.
8.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії.
9.Відкликання та обрання Голови та членів Наглядової ради Товариства;
10. Про схвалення вчинення значних правочинів, які вже виникли та можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ „Білоцерківська ТЕЦ” за 2011 рік
(тис.грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 1603645 1547516
Основні засоби 66583 64713
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 15838 5580
Сумарна дебіторська заборгованість 1395122 1308502
Грошові кошти та їх еквіваленти 7232 23413
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -11653 -42069
Власний капітал 94230 65295
Статутний капітал 76726 76726
Довгострокові зобов’язання 932549 932549
Поточні зобов’язання 575120 547535
Чистий прибуток (збиток) 30416 5072
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13343700 13343700
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 398 426
Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів 16 квітня 2012 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, що посвідчує особу, для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.
Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а саме: Київська область м. Біла Церква вул. П.Запорожця,361, 3-й поверх актовий зал.

Дирекція ПрАТ “Білоцерківська ТЕЦ”.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади генеральний директор Яринко Валерій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2012
(дата)