Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.04.2012
Дата публікації 22.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"
Юридична адреса* 69032, м. Запоріжя, Південне шосе 15
Керівник* Котюк Олександр Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0612122427
E-mail* privat@zalk.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
(код ЄДРПОУ: 00194122, місцезнаходження: 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15)

Повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться «26» квітня 2012 року об 12 годині за адресою: м. Запоріжжя, проспект Металургів, буд. 1а, Палац культури ЗАлК.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2. Затвердження звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
3. Затвердження звіту Наглядової ради.
4. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2011 рік.
5. Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.


Реєстрація учасників буде проводитись у день проведення зборів за місцем їх проведення з 10.00 до 11.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 20.04.2012р. на 24 годину.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15, відділ кадрів, а в день проведення загальних зборів – також за місцем проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Павленко Інна Анатоліївна.
Телефон для довідок: (061) 212-23-63, 212-25-87.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) період звітний/попередній

Усього активів 1 009 909/ 1 039 696
Основні засоби 315 114/ 322 227
Довгострокові фінансові інвестиції 14 537/ 12 361
Запаси 257 111/ 201 976
Сумарна дебіторська заборгованість 325 965/ 362 510
Грошові кошти та їх еквіваленть 15 086/ 38 851
Нерозподілений прибуток -1 017 984/ -885 960
Власний капітал -755 948/ -624 730
Статутний капітал 155 682/ 155 682
Довгострокові зобов'язання 814 320/ 381 699
Поточні зобов'язання 950 177/ 1 280 290
Чистий прибуток (збиток) - 131 218/ -273 780
Середньорічна кількість акцій (шт.) 622 729 120/ 622 729 120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0/ 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій
протягом періоду 0 / 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 491/ 1 224

Наглядова рада ПАТ “ЗАлК”
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Котюк Олександр Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.03.2012
(дата)