Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.03.2012
Дата публікації 04.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР "СОСОНКА"
Юридична адреса* 19934, Черкаська область, Чорнобаївський район, село Мельники
Керівник* Хотинська Олеся Сергіївна - Директор. Тел: 0473935403
E-mail* 21379736@icu.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство
«Дитячий оздоровчий центр «Сосонка»
повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться 27 квітня 2012 року о 12 год. 00 хв.за адресою: 19934, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с.Мельники, (кабінет директора ПрАТ «ДОЦ «Сосонка»)
Порядок денний:
1. Обрання голови та секретаря зборів. Затвердження регламенту загальних зборів. Обрання лічильної комісії зборів.
2. Звіт Директора про результати фінансово - господарської діяльності товариства за 2011 рік.
3. Звіт Наглядової ради товариства за 2011 рік.
4. Звіт Ревізора товариства за 2011 рік. Затвердження висновку ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік, затвердження розподілу прибутку (покриття збитків) за 2011 рік.
6. Про попереднє схвалення значних право чинів, які можуть вчинятися товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента за 2011 рік (тис. грн.)
Найменування показника період
Звітний попередній
Усього активів 1164 1214,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1028 1089,8
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 39 40,5
Сумарна дебіторська заборгованість 18 0,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 8 13,2
Власний капітал 1120 1135,9
Статутний капітал 1725 1725
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -897 -881,4
Довгострокові зобов'язання - -
Поточні зобов'язання 41 78,7
Чистий прибуток (збиток) -15 -56,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 6899096 6899096
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 7 7
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «27» квітня 2012 року з 11-00 години до 11-50 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на 24 годину «23» квітня 2012 року.
Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта - довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлена згідно вимог діючого законодавства України.
Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства” до дня скликання загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: 19934, Черкаська обл., Чорнобаївський р-н, с.Мельники, (кабінет директора ПрАТ «ДОЦ «Сосонка») у робочі дні з 09-00 год. до 13-00 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є Хотинський Олексій Юрійович. тел. (0472) 32-29-32.
Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів.
Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Телефон для довідок: 0 (472) 32-29-32.
ПрАТ «ДОЦ «Сосонка»

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 28.03.2012 року № 57 (3357) «Бюлетень. Цінні папери України».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Хотинська Олеся Сергіївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 04.04.2012
(дата)