Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 17.04.2012
Дата публікації 17.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Міхєєв Сергій Олександрович - Генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Член Ревiзiйної комiсiї Разумовский Сергей Валериевич (росiйською) (паспорт: серiя 1809 437156 виданий 13.04.2010 р. вiддiлом УФМС Росiї по Волгоградськiй областi в м. Волжськом) призначений на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї, рiшення прийнято на Засiданнi Ревiзiйної комiсiї (протокол б/н вiд 17.04.2012 р.). Це рішення набирає чинність з дати його прийняття і діє з 17.04.2012 р. до закінчення його повноважень як Голови Ревізійної комісії та/або як Члена Ревізійної комісії (Члени Ревізійної комісії обираються Вищим органом товариства терміном на 3 роки згідно Статуту). Iншi посади, якi обiймала ця особа протягом своєї дiяльностi - економiст, заступник начальника вiддiлу, фiнансовий директор ОАО "Уралавтоприцеп" (РФ), директор з економики i фiнансiв ЗАО "Волжскрезинотехника" (РФ), заступник керiвника управлiння внутрiшнього контролю ЗАО "Трансмашхолдинг" (РФ). Акцiями не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Генеральний директор Міхєєв Сергій Олександрович