Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 31.05.2012
Дата публікації 05.06.2012 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акцiонерне товариство "Новi технологiї"
Юридична адреса* 02002, м. Київ, вул. Сагайдака, 101
Керівник* Комаровський Олександр Васильович - Директор. Тел: 0445170333
E-mail* 31088991@emitent.net.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Директор товариства повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 04 липня 2012р. об 11.00 годині за адресою: Україна, 02002 м.Київ, вул. Степана Сагайдака,101, у кабінеті директора товариства.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів:
1.1. Затвердження Протоколу реєстраційної комісії;
1.2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів
1.3. Обрання лічильної комісії;
1.4. Затвердження порядку денного загальних зборів;
1.5. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
2. Звіт виконавчого органу Товариства про результати фінансово – господарської діяльності за 2011 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2012 р.
3. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011 рік.
4. Про розподіл прибутку за 2011 рік та план розподілу прибутку на 2012 рік.
5. Про призначення директора товариства.
6. Зміна найменування Товариства та внесення змін та доповнень до Статуту Товариства у зв'язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.
7. Про надання повноважень щодо визначення дати припинення ведення реєстру випуску акцій, щодо якого прийнято рішення про дематеріалізацію.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 24-00, 28 червня 2012р. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах буде проводитись 04 липня 2012р. з 10.00 до 10.45 години за місцем проведення загальних зборів акціонерів.
Для реєстрації та участі у зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів - додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні на загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів товариства, будуть прийматися у порядку, визначеному ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», не пізніше, ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів управління товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів, за місцезнаходженням товариства – кабінет директора товариства.
Акціонери до проведення Зборів мають можливість ознайомитись за запитом, у порядку та обсягах, визначених ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства:
- до дати проведення загальних зборів - у робочі дні з 9-00 до 15-00 години (кабінет директора товариства);
- у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного: - Кидалова Наталя Григоріївна.
Довідки за телефоном (044) 517-03-92.
Основні показники фінансово-господарської діяльності: (тис.грн.)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 5928,0 5925,4
Основні засоби 5453,7 5604,7
Довгострокові фінансові інвестиції 0,0 0,0
Запаси 75,5 18,1
Сумарна дебіторська заборгованість 298,8 213,5
Грошові кошти та їх еквіваленти 42,8 1,4
Нерозподілений прибуток -1976,9 -1710,8
Власний капітал 4470,5 4736,6
Статутний капітал 342,6 342,6
Додатковий капітал 6104,8 6104,8
Довгострокові зобов’язання 139,5 139,5
Поточні зобов’язання 1318,0 1049,3
Чистий прибуток (збиток) -35,4 94,7
Середньорічна кількість акцій (шт.) 185 200 185 200
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0,0 0,0
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду (тис.грн.) 0,0 0,0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6
Директор
Повідомлення надруковано 31 травня 2012 року у №100 Бюлетеня "Цінні папери України".
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Комаровський Олександр Васильович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.06.2012
(дата)