Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.07.2012
Дата публікації 03.07.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Герман Сергій Миколайович - Голова правління. Тел: 0444564326
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»
Україна, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6
код ЄДРПОУ 00382496

ПОВІДОМЛЯЄ
про скликання позачергових Загальних зборів (надалі – Збори) акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (надалі – Товариство), які відбудуться 02 серпня 2012 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6, кімната (зал) №306.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах – з 11 годин 30 хвилин до 12 годин 00 хвилин у день проведення Зборів за місцем їх проведення.
Час проведення Зборів - о 12 годині 00 хвилин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 27 липня 2012 року.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря Зборів та затвердження регламенту проведення Зборів.
3. Погодження та затвердження умов значних правочинів, в тому числі внесення змін до умов укладених кредитних договорів, договорів застави та іпотеки, а також за поданням наглядової ради надання повноважень Голові правління на укладення значних правочинів, в тому числі про пролонгацію кредитних договорів та договорів застави/іпотеки майна, протягом року з дати прийняття такого рішення на загальну суму 18 900 000 грн. та 12 675 000 доларів США.
4. Внесення змін до Cтатуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного можуть бути надіслані на адресу Правління Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу, і довіреність.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та проектами рішень, що будуть розглядатися на Зборах за окремим запитом на адресу Товариства: Україна, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6, Приватне акціонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» у кімнаті №411 за місцезнаходженням Товариства з 9-00 до 17-00 кожного робочого дня та під час проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного департаменту Скиба В.Д.
Довідки за телефоном (044) 453-20-84Голова правління
ПрАТ «КЗБН «Росинка» С.М. Герман
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Герман Сергій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.07.2012
(дата)