Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 03.10.2012
Дата публікації 03.10.2012 14:24:39
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Київський завод безалкогольних напоїв "Росинка"
Юридична адреса* Місто Київ, вул. Ежена Потье, 6 інд.03680
Керівник* Герман Сергій Миколайович - Голова правління. Тел: 0444564326
E-mail* law@rosinka.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство
«КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ «РОСИНКА»
Україна, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6
код ЄДРПОУ 00382496

ПОВІДОМЛЯЄ
про скликання позачергових Загальних зборів (надалі – Збори) акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» (надалі – Товариство), які відбудуться 25 жовтня 2012 року за адресою: Україна, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6, кімната (зал) №306.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах – з 11 годин 30 хвилин до 12 годин 00 хвилин у день проведення Зборів за місцем їх проведення.
Час проведення Зборів - о 12 годині 00 хвилин.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 19 жовтня 2012 року.
Порядок денний:
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Обрання секретаря Зборів та затвердження регламенту проведення Зборів.
3. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів між Приватним акціонерним товариством «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» та фінансовими установами, а також погодження умов правочинів та надання повноваження Голові правління на укладення цих правочинів.

Пропозиції акціонерів щодо порядку денного можуть бути надіслані на адресу Правління Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
Для реєстрації акціонери повинні мати при собі документ, що посвідчує їх особу, а представники – документ, що посвідчує їх особу, і довіреність.
Акціонери можуть ознайомитись з матеріалами та проектами рішень, що будуть розглядатися на Зборах за окремим запитом на адресу Товариства: Україна, 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 6, Приватне акціонерне товариство «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка» у кімнаті №411 за місцезнаходженням Товариства з 9-00 до 17-00 кожного робочого дня та під час проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник юридичного департаменту Скиба В.Д.
Довідки за телефоном (044) 453-20-84


Голова правління
ПрАТ «КЗБН «Росинка» С.М. Герман
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Герман Сергій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 03.10.2012
(дата)