Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 30.10.2012
Дата публікації 30.10.2012 09:23:58
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Завод"Ленінська кузня"
Юридична адреса* Україна,04176, м. Київ, вул. Електриків,26
Керівник* Шандра Валерій Олександрович - Голова правління. Тел: 0444252150
E-mail* adalari-low1@lk.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня»
(далі – «Товариство»)
повідомляє, що 10 грудня 2012 року о 13.00
за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури (актова зала),
відбудуться позачергові загальні збори акціонерів

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4.Про затвердження Договорів (Угод) Товариства.
5.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04 грудня 2012 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 12.00 до 12.50 Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку річних загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління.

Особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Головко І. І.
За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 425-10-00

Наглядова рада ПАТ «ЗЛК»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Шандра Валерій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.10.2012
(дата)