Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 01.03.2013
Дата публікації 01.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Керівник* Клименко Володимир Олександрович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк" (далі – Банк), код за ЄДРПОУ 05839888, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, буд.10-А, повідомляє Вам, що річні Загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) відбудуться 11 квітня 2013 року о 19-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, (приміщення конференц-залу).
Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення зборів та у день проведення зборів з 18.00 до 18.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – 05.04.2013 р.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.
Порядок денний:
1. Обрання Секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Банку про результати роботи за 2012 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Банку про результати роботи за 2012 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Банку про фінансово-господарську діяльність за 2012 рік.
5. Затвердження висновків Ревізійної комісії Банку.
6. Затвердження річного звіту та балансу Банку за 2012 рік. Затвердження висновків зовнішнього аудитора.
7. Розподіл прибутку Банку за 2012 рік.
8. Про визначення кількісного складу Наглядової ради Банку.
9. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Банку.
10. Обрання членів Наглядової ради Банку.
11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Банку. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів.
12. Обрання Голови Наглядової ради Банку.
За довідками та ознайомленням з матеріалами стосовно питань порядку денного звертатись за адресою: 04053 м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, к.210, тел.247-20-73, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу роботи на фондовому ринку Банку.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
Попередній 2011р. Звітний 2012р.
Усього активів 3 993 709 5 090 369
Основні засоби 287 542 308 032
Інвестиційна нерухомість 129 490 137 411
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 331 359
Сумарна дебіторська заборгованість 9 168 11 362
Грошові кошти та їх еквіваленти 140 843 363 205
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 580 414 583 439
Статутний капітал 305 000 305 000
Строкові зобов'язання 1 831 148 3 008 058
Поточні зобов'язання 399 735 466 396
Чистий прибуток (збиток) 7 531 10 539
Середньорічна кількість акцій (шт.) 25 347 172 207 30 500 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1107 1219
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Клименко Володимир Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 01.03.2013
(дата)