Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 08.04.2013
Дата публікації 06.03.2013 09:51:59
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Білоцерківська теплоелектроцентраль"
Юридична адреса* Київська область, м. Біла Церква,вул. П.Запорожця, 36109114
Керівник* Яринко Валерій Миколайович - генеральний директор. Тел: 0456379188
E-mail* men@bctec.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство
“Білоцерківська теплоелектроцентраль”
Місцезнаходження за адресою: Київська область м. Біла Церква
вул. П.Запорожця, 361, код ЄДРПОУ 30664834 повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів товариства (надалі збори).
Збори відбудуться «08» квітня об 11.00 год. за адресою: м. Біла Церква Київської області вул. Петра Запорожця, 361, 3 поверх, актова зала.
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 10-30 до 11-00 год. 08 квітня 2013 року за адресою:м. Біла Церква Київської області вул. Петра Запорожця,361, 3 поверх, актова зала.
Порядок денний:
1.Обрання Лічильної комісії та затвердження її складу.
2.Обрання голови та секретаря Загальних зборів акціонерів.
3.Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів.
4.Звіт Дирекції Товариства «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 р.».
5.Звіт Наглядової ради акціонерного товариства за 2012 р.
6. Звіт Ревізійної комісії за 2012 р.
7. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 р.
8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012р.
9.Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії.
10. Про схвалення вчинення значних правочинів, які вже виникли та можуть вчинятися Товариством в ході його поточної господарської діяльності.

Основні показники фінансово-господарської діяльності
ПрАТ„БілоцерківськаТЕЦ” за 2012 рік
(тис.грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 1653461 1603645
Основні засоби 80719 66583
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7041 15838
Сумарна дебіторська заборгованість 1532218 1395122
Грошові кошти та їх еквіваленти 18245 7232
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 40386 (11653)
Власний капітал 147768 94230
Статутний капітал 76726 76726
Довгострокові зобов’язання 1302276 932549
Поточні зобов’язання 201369 575120
Чистий прибуток (збиток) 52039 30416
Середньорічна кількість акцій (шт.) 13343700 13343700
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна суму коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 400 401
Дата складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів 02 квітня 2013 року.
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати паспорт, що посвідчує особу, для представників акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог діючого законодавства України.
Ознайомитись з матеріалами щодо порядку денного, на підставі письмового запиту, акціонери можуть у робочі дні з 9.00 до 16.00 за місцезнаходженням товариства, а саме: Київська область м. Біла Церква вул.П.Запорожця,361, 3-й поверх актова зала.
Уповноважена особа для роботи з акціонерами: Сириця Василь Євгенович.

Дирекція ПрАТ “Білоцерківська ТЕЦ”.
Наглядова рада
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади генеральний директор Яринко Валерій Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2013
(дата)