Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 11.03.2013
Дата публікації 11.03.2013 08:38:38
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005 м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Цеснек Павел - Генеральний директор. Тел: 0642527269
E-mail* nma@contact.lugansk.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ»
повідомляє, що за рішенням Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз»
11 квітня 2013 р. о 10 00 у приміщені актового залу коледжу СНУ ім. Даля,
розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 110,
відбудуться
ЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА
Реєстрація учасників зборів з 09:00 до 09:50 години.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24.00 годину 05 квітня 2013 року. Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження порядку ведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про розгляд і затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2012 році.
4. Про розгляд і затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5. Про розгляд і затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження, за результатами звітів органів управління, річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства та його дочірніх підприємств за підсумками роботи за 2012 рік.
8. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2013 рік.
9. Про надання попередньої згоди на здійснення Товариством значних правочинів (із вказівкою характеру та сум).
10. Внесення змін у Статути Дочірнього підприємства «Трансмашінвест» Публічного акціонерного товариства „Луганськтепловоз” і Дочірнього підприємства «Точлит» Публічного акціонерного товариства „Луганськтепловоз” шляхом затвердження нових редакцій Статутів.
11. Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства «Зовнішньоторговельна фірма «Контакт» Публічного акціонерного товариства «Лугансктепловоз».
12. Про внесення змін до складу ліквідаційної комісії Дочірнього підприємства «Кольорлит» Публічного акціонерного товариства «Лугансктепловоз».
13. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз» у повному складі.
14. Про обрання Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз».
15. Затвердження кошторису на утримання Наглядової ради.

Із проектами документів, пов'язаних з порядком денним загальних зборів можна, починаючи з 12 березня 2013 року, ознайомитися в Товаристві (відділ корпоративного управління) за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107-10, кім. 704 у робочі дні з 900 до 1500 години. Відповідальна особа – начальник відділу корпоративного управління Щербань С.В.
Телефон для довідок: (0642) 58-42-09, внутрішній 58-39.

З повагою, Генеральний директор ПАТ „Луганськтепловоз”

Основні показники фінансово - господарської діяльності ПАТ „Луганськтепловоз” (тис. грн.)

Найменування показника 2011 рік 2012 рік *
Усього активів 674 168 1 612 758
Основні засоби (залишкова вартість) 127 096 745 464
Довгострокові фінансові інвестиції 6 352 2 218
Запаси 161 870 347 821
Сумарна дебіторська заборгованість 316 587 440 244
Грошові кошти та їх еквіваленти 9 521 60 903
Нерозподілений прибуток (збиток) - 141 375 559 299
Власний капітал 47 092 614 095
Статутний капітал 54 796 54 796
Довгострокові зобов’язання 14 066 133 453
Поточні зобов’язання 586 358 824 847
Чистий прибуток (збиток) 71 824 55 769
Середньорічна кількість акцій(шт.)219 184 684 219 184 684
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ----- -----
Чисельність штатних працівників на кінець періоду (осіб) 5 964 5 578

* - показники відкориговані на дату публікації відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано у бюллетні "Бюллетень. Цінні папери України" 11.03.2013 р., № 45
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Цеснек Павел
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 11.03.2013
(дата)