Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 28.02.2013
Дата публікації 12.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кияни"
Юридична адреса* 04073 м.Київ,проспект Московський ,9
Керівник* Марченко Валентина Василівна - Голова Правління. Тел: 0445370112
E-mail* info@forumparkplaza.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР !
Публічне акціонерне товариство «Кияни» повідомляє про проведення
Загальних зборів акціонерів, які
відбудуться 09 квітня 2013 року о15.00год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, пр- т. Московський, 9 корп. 1, офіс 1-201.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 14 год 00хв. до
14 год. 50хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –
03 квітня 2013 року.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».
2. Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2012 рік та завдання на 2013 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2012р.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2012 році.
6. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 12 квітня 2012 року до 09 квітня 2013 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2011 рік.
7. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)
НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА ПЕРІОД
Попередній 2011 Звітний 2012
Усього активів 90170 82821
Основні засоби 485 218
Інвестиційна нерухом. 65595 63585
Довгострокові фінансові інвестиції -- ---
Запаси 209 65
Сумарна дебіторська заборгованість 5678 4887
Грошові кошти та їх еквіваленти 4134 508
Нерозподілений прибуток - 81168 -88196
Власний капітал - 68802 -81753
Статутний капітал 6443 6443
Довгострокові зобов’язання 136974 144438
Поточні зобов’язання 21925 20116
Чистий прибуток(збиток) -12473 -12951
Середньорічна кількість акцій(штук) 644300 644300
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду(штк) --- ---
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду --- ---
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 73 11
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 корпус 3, офіс 101, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – головний бухгалтер Кобилинська Наталія Миколаївна. Тел. Для довідок: (044) 537-02-12, 468-68-69
Правління
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в газеті "Бюлетень.Цінні папери Украіни" №39(3589) від 28 лютого 2013 року Правління ПАТ «Кияни»
Голова правління Марченко Валентина Василівна
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Марченко Валентина Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2013
(дата)