Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 11.03.2013
Дата публікації 15.03.2013 15:41:58
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Юридична адреса* Україна, 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10
Керівник* Кальян Костянтин Юрійович - Голова Правління. Тел: 0442062885
E-mail* a.mikhailova@pro100.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«ПРОСТО-страхування»
Адреса місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, (надалі – Товариство)
Наглядова рада Товариства повідомляє про наступне.
1. 15 квітня 2013 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 401. Початок зборів об 11.00 годині.
2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 15 квітня 2013 року з 10.30 до 10.50 за місцем проведення річних Загальних зборів.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів - 09 квітня 2013 року (станом на 24.00).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження звіту Правління Товариства за 2012 рік
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2012 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2012 рік.
8. Затвердження змін до Положень про філії Товариства, внесених Правлінням Товариства.
9. Затвердження рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року відносно страхування, перестрахування, співстрахування, якщо ринкова вартість послуг, які є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2012 рік.
5. Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів до дати їх проведення, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 401, в робочий час - з 9.00 до 17.00 (обідня перерва з 12.30 до 13.30), а в день проведення річних Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник управління претензійно-правового забезпечення Товариства - С.Л. Синюк.
Для участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Телефон для довідок (044) 2062885
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн):
Найменування показника Період
Звітний Попередній
(2012р) (2011р)
Усього активів 168 577 152 533
Основні засоби 41 212 42 169
Довгострокові фінансові інвестиції 500 500
Запаси 637 579
Сумарна дебіторська заборгованість 35 412 34 048
Грошові кошти та їх еквіваленти 74 251 66 852
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 47 007 33 871
Статутний капітал 64 000 64 000
Довгострокові зобов’язання 8 874 7 381
Поточні зобов’язання 18 013 13 079
Чистий прибуток (збиток) -54 322 -58 343
Середньорічна кількість акцій (шт) 640 000 640 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1 940 1 736
Наглядова рада АТ «ПРОСТО-страхування».

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку "Бюлетень Цінні папери України" №45 від 11.03.2013р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Кальян Костянтин Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 15.03.2013
(дата)