Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 18.03.2013
Дата публікації 18.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго"
Юридична адреса* 65023 м.Одеса,вул Садова,3
Керівник* Ніверчук Олександр Миколайович - Голова правління. Тел: 0487052050
E-mail* oukp@od.energy.gov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“Енергопостачальна компанія Одесаобленерго”
місцезнаходження якого: Україна, 65023, м. Одеса, вул. Садова,3
Повідомляє акціонерів про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ВАТ “Одесаобленерго”, що відбудуться 25 квітня 2013 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 “б”, 4-й поверх, кімната 409.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 08 години 45 хвилин до 09 години 45 хвилин.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 21 квітня 2013 року.
Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ВАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.
2. Обрання головуючого та секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження порядку ведення (регламенту) Загальних зборів акціонерів Товариства.
4. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
5. Звіт Наглядової (Спостережної) ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
6. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
7. Затвердження висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
8. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік.
9. Визначення основних напрямків діяльності на 2013 рік.
10. Розподіл прибутку Товариства та затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом (або визначення порядку покриття збитків), відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2012 році.
11. Про підтвердження рішення уповноваженого органу щодо затвердження результатів та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій ВАТ “Одесаобленерго”.
12. Про визначення уповноваженого органу та уповноважених осіб Товариства щодо прийняття необхідних рішень та здійснення відповідних дій по розміщенню акцій та збільшенню статутного фонду.
13. Про внесення змін до Статуту ВАТ “Одесаобленерго”.
14. Про внесення змін до внутрішніх положень та документів ВАТ “Одесаобленерго”.
15. Про припинення повноважень членів Наглядової (Спостережної) ради Товариства.
16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради
17. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
18. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії.
19. Про схвалення та/або вчинення правочинів.
Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ВАТ “Одесаобленерго” – м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 “б”, 3-й поверх, кімната 307, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий час (з 8.00 до 17.00, перерва з 12.12 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.Об'ява про проведення Загальних зборів акціонерів опублікована в Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 51 від 15.03.2013 р.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –директор фінансовий Стрюченко О.М.
Телефони для довідок: (048) 705-21-56, 705-20-56.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ВАТ «Одесаобленерго» за 2012 рік
(тис. грн.)
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 4146895 2796566
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3236487 1944867
Довгострокові фінансові інвестиції 464644 471640
Запаси 55386 47997
Сумарна дебіторська заборгованість 213098 164631
Грошові кошти та їх еквіваленти 18338 35257
Власний капітал 2524217 1417057
Статутний капітал 52124 52124
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 175962 -58415
Довгострокові зобов'язання 747904 635013
Поточні зобов'язання 846583 719918
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,11231 0,82193
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,11231 0,82193
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 208495560 208495560
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість - -
у відсотках від статутного капіталу - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду - -
Вартість чистих активів 2524217 1417057
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Ніверчук Олександр Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2013
(дата)