Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 25.04.2013
Дата публікації 25.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат"
Юридична адреса* 69032, м. Запоріжя, Південне шосе 15
Керівник* Котюк Олександр Володимирович - Генеральний директор. Тел: 0612122427
E-mail* privat@zalk.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
(код ЄДРПОУ: 00194122, місцезнаходження: 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15)

Повідомляє, що загальні збори акціонерів відбудуться «25» квітня 2013 року об 12 годині за адресою: м. Запоріжжя, проспект Металургів, буд. 1а, Палац культури ЗАлК.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1.Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії.
2.Затвердження звіту Генерального директора про підсумки фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
3.Затвердження звіту Наглядової ради за 2012 рік.
4.Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії за 2012 рік.
5.Затвердження річного звіту, порядку розподілу прибутку (покриття збитків) за 2012 рік.
6.Про вчинення значних правочинів.


Реєстрація учасників буде проводитись у день проведення зборів за місцем їх проведення з 10.00 до 11.50 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 19.04.2013р. на 24 годину.
Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 10.00 год. до 12.00 год. за адресою: м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15, відділ кадрів, а в день проведення загальних зборів – також за місцем проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Чала Ірина Григорівна.
Телефон для довідок: (061) 212-23-63, 212-25-87.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.):
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 545414 1 024 509
Основні засоби 193 167 586 020
Довгострокові фінансові інвестиції 634 634
Запаси 98 246 157 236
Сумарна дебіторська заборгованість 192 468 209 861
Грошові кошти та їх еквіваленти 11 476 15 136
Нерозподілений прибуток -1 987 711 -1 422 527-
Власний капітал -1 383 673 -818 492
Статутний капітал 155 682 155 682
Довгострокові зобов'язання 572 698 814 849
Поточні зобов'язання 1 237 495 950 466
Чистий прибуток (збиток) -503 561 -555 613
Середньорічна кількість акцій (шт.) 622 729 120 622 729 120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 284 491


Наглядова рада ПАТ “ЗАлК”
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Котюк Олександр Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2013
(дата)