Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Дата здійснення дії: 29.07.2013
Дата публікації 29.07.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ФК СОКРАТ"
Юридична адреса* 04070, м. Київ, вулиця Почайнинська, будинок 70, офіс 65
Керівник* Опрощенко Світлана Анатоліївна - Голова Правління. Тел: 0442070101
E-mail* garmash@sokrat.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ФК СОКРАТ»
ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство «ФК СОКРАТ»
1.2. Організаційно правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 21645965
1.4. Місцезнаходження емітента 04070, м. Київ, вулиця Почайнинська, будинок 70, офіс 65
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (+38044) 2070100, 4814988
1.6. Електронна поштова адреса емітента contact@sokrat.com.ua
1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://sokrat.com.ua
1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ або інформація про іпотечні цінні папери відповідно до вимог розділу ІІІ цього Положення Рішення про зміну складу посадових осіб емітента
2. Текст повідомлення
Згідно Рішення Загальних зборів акціонерів ПРАТ «ФК СОКРАТ» № 53 від 29.05.2013 р., відповідно до норм чинного законодавства та Статуту, прийняте рішення щодо зміни складу посадових осіб емітента:
- 29.07.2013 р. достроково припинені повноваження члена Наглядової ради ПРАТ «ФК СОКРАТ» Снєгірєва Кіма Андрійовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Посадова особа перебувала на посаді з 03.07.2010 р., непогашеної судимости за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутному капіталі ПРАТ «ФК СОКРАТ» не має.
- 30.07.2013 р. обрано на посаду члена Наглядової ради ПРАТ «ФК СОКРАТ» Снєгірєва Андрія Вячеславовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Протягом своєї діяльності посадова особа обіймала посади Голови Правління ТОВ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», Президента ПРАТ «ФК СОКРАТ», Голови Правління ПРАТ «ФК СОКРАТ», Генерального директора ТОВ «СОКРАТ КАПІТАЛ», члена Наглядової ради ПРАТ «ФК СОКРАТ», непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, частки у статутном капіталі ПРАТ «ФК СОКРАТ» не має.

3. Підпис
3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
3.2. Голова Правління ___________ С. А. Опрощенко
(підпис) (ініціали та прізвище
керівника)
М.П. 29.07.2013 р.
(дата)

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Опрощенко Світлана Анатоліївна