Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 14.08.2013
Дата публікації 15.08.2013 08:55:58
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Юридична адреса* Україна, 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10
Керівник* Кальян Костянтин Юрійович - Голова Правління. Тел: 0442062885
E-mail* a.mikhailova@pro100.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Позачерговими загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування», далі – «Товариство», прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства на 59 947 500,00 (п’ятдесят дев’ять мільйонів дев’ятсот сорок сім тисяч п’ятсот) гривень за рахунок додаткових внесків шляхом приватного розміщення додаткових 599 475 (п’ятсот дев’яносто дев’ять тисяч чотириста сімдесят п’ять) штук простих іменних акцій існуючої номінальної вартості у бездокументарній формі існування (Протокол № 2 від 14.08.2013 р.).
Номінальна вартість однієї акції Товариства - 100,00 (сто) гривень.
Ринкова вартість однієї акції Товариства визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, затверджена Наглядовою радою Товариства, та становить 96,70 (дев’яносто шість грн. 70 коп.) гривень.
У зв’язку з тим, що ринкова вартість акцій Товариства нижча за їх номінальну вартість, акції Товариства розміщуватимуться за їх номінальною вартістю, а саме 100,00 (сто) гривень за одну акцію.
Розміщення акцій може призвести до збільшення частки у статутному капіталі Товариства Кіпрської компанії АСТРОВЕЙ ЛІМІТЕД (ASTROWAY LIMITED), якій до розміщення акцій належить 427 253 (чотириста двадцять сім тисяч двісті п’ятдесят три) штуки простих іменних акцій Товариства, що складає 66,75828% від розміру статутного капіталу Товариства.
Співвідношення суми акцій, що розміщуються, до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення складає 93,67%. Співвідношення загальної суми цінних паперів Товариства, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу Товариства на дату прийняття рішення – 100%.
Акції, що розміщуються, надають їх власникам усі права власників простих іменних акцій, передбачені Статутом Товариства та законодавством України, зокрема, право на участь в управлінні Товариством, право на отримання дивідендів, право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, переважне право на придбання акцій Товариства у разі їх додаткового випуску або продажу іншими акціонерами, право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.
Оплата акцій здійснюється грошовими коштами у національній валюті України (гривня) або, з урахуванням вимог чинного валютного законодавства, іноземній валюті (дол. США) за офіційним курсом Національного банку України на день оплати.
Усі залучені від розміщення акцій фінансові ресурси будуть використані для підвищення ефективності роботи Товариства та зміцнення ліквідності.
Членами уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення акцій, є акціонери Товариства, які є юридичними особами.
Конвертація акцій Товариства не передбачена.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Кальян Костянтин Юрійович