Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.09.2013
Дата публікації 09.10.2013 18:14:10
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Юридична адреса* Україна, 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10
Керівник* Кальян Костянтин Юрійович - Голова Правління. Тел: 0442062885
E-mail* a.mikhailova@pro100.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування», адреса місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, (надалі – Товариство).
1. 28 жовтня 2013 року відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 202. Початок зборів об 11.00 годині.
2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 28 жовтня 2013 року з 10.30 до 10.50 за місцем проведення загальних зборів.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 22 жовтня 2013 року (станом на 24.00).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Зміна найменування Товариства.
4. Внесення змін до установчих документів Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
5. Внесення змін до Положень про Загальні збори акціонерів, про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення кожного з них в новій редакції.
6. Внесення змін до положень про філії Товариства шляхом викладення положень про філії Товариства в нових редакціях. Затвердження нових редакцій положень про філії Товариства.
7. Внесення змін до Кодексу корпоративного управління Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердження нової редакції Кодексу корпоративного управління Товариства.
8. Виділ з Товариства акціонерного товариства.
9. Створення комісії з виділу та обрання її персонального складу.
10. Порядок та умови виділу.
11. Створення за результатами виділу нового акціонерного товариства.
12. Порядок та умови конвертації частини акцій Товариства в акції створюваного товариства.
13. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
14. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
15. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.
5. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 202, в робочий час - з 9.00 до 17.00 (обідня перерва з 12.30 до 13.30). Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт юридичного управління Товариства - О.В. Гребенченко.
Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Телефон для довідок (044) 2062885.
6. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в Офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень «Цінні папери України» №180 (3730) від 26 вересня 2013 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Кальян Костянтин Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.10.2013
(дата)