Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.11.2013
Дата публікації 22.11.2013 09:12:06
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Український інноваційний банк"
Юридична адреса* 04053, м.Київ, вул.Смирнова-Ласточкіна, 10-а
Керівник* Жуков Андрій Якович - Голова Правління. Тел: 0442472007
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонере

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК" (далі – Банк), код за ЄДРПОУ 05839888, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, буд.10-А, повідомляє Вам, що позачергові Загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) відбудуться 23 грудня 2013 року о 19-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, (приміщення конференц-залу).
Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення зборів та у день проведення зборів з 18.00 до 18.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – 17.12.2013 р.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.
Порядок денний:
1. Обрання Секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Банку шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.
3. Прийняття рішення про приватне розміщення акцій та затвердження Рішення про приватне розміщення акцій (із зазначенням переліку осіб, які є учасниками такого розміщення).
4. Визначення уповноважених органів та уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження, визначені нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що встановлюють порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства.

За довідками та ознайомленням з матеріалами стосовно питань порядку денного звертатись за адресою: 04053 м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, к.210, тел.247-20-73, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу роботи на фондовому ринку Банку.
Правління Банку


Повідомлення про проведення загальних зборів
опубліковано у газеті «ВІДОМОСТІ НКЦПФР»
№ 221 від 21.11.2013
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Жуков Андрій Якович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 22.11.2013
(дата)