Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 09.01.2014
Дата публікації 10.01.2014 08:01:43
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство Ім.Мічуріна
Юридична адреса* с.Криниця, Лохвицький р-н, Полтавська обл., 37205
Керівник* Зуб Юрій Петрович - Директор. Тел: 0535631298
E-mail* slbazis@kot.poltava.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Публічне акціонерне товариство Ім.Мічуріна, місцезнаходження: 37205, Полтавська обл., Лохвицький р-н., с.Криниця, повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 03 березня 2014 року о 14-00 за адресою: за адресою: 36014, м. Полтава, вул. Артема 13 офіс 36, кімната №1.
Реєстрація проводиться з 13-30 до 13-50 год. 03 березня 2014 року за місцем проведення зборів.
Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та регламенту.
3. Звіти: Директора, наглядової ради Ревізора про підсумки фінансово – господарської
діяльності товариства за 2013р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку (покриття збитку).
4. Перевибори членів виконавчого і контролюючих органів.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень виконавчому органу.
Основні показники
фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період
Звітний
11 міс. 2013р. Попередній
12 міс. 2012 р.
Усього активів 6 031,5 5 938,1
Основні засоби 4 507,5 4 507,5
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1 403,4 1 306,6
Сумарна дебіторська заборгованість 115,0 116,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 5,6 7,8
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1 890,7 -1 892,9
Власний капітал 6 187,5 6 187,5
Статутний капітал 577,4 577,4
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1 157,3 1 066,1
Чистий прибуток (збиток) 2,2 96,1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 2 309 532 2 309 532
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) -- --
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду -- --
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 4 6
Примітка! Уточнені показники фінансово – господарської діяльності товариства за грудень місяць будуть надані акціонерам на зборах.

Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можливо за адресою:
37205, Полтавська обл., Лохвицький р-н., с.Криниця, у головного бухгалтера товариства в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах –25.02.2014 року.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 09.01.2014р. у бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 5.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Зуб Юрій Петрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.01.2014
(дата)