Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 10.01.2014
Дата публікації 10.01.2014 08:09:41
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство Котелевське об'єднання по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства "Сільгоспхімія"
Юридична адреса* 38600, Полтавська обл., смт.Котельва, вул.Жовтнева, 357
Керівник* Крамаренко Віктор Миколайович - Директор. Тел: 0535091106
E-mail* kot_sx@atrep.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство Котелевське об'єднання по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Сільгоспхімія», місцезнаходження: 38600, Полтавська обл., смт.Котельва, вул.Жовтнева, 357, повідомляє про проведення чергових зборів акціонерів, які відбудуться 11 лютого 2014 року о 14-00 за адресою: 38600, Полтавська обл., смт.Котельва, вул.Жовтнева, 357, адмінприміщення товариства, актова зала.
Реєстрація проводиться з 13-30 до 13-50 год. 11 лютого 2014 року за місцем проведення зборів.

Порядок денний:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів, затвердження процедури та регламенту.
3. Звіти: Директора, наглядової ради і ревізора про підсумки фінансово - господарської діяльності товариства за 2013р. Затвердження річної фінансової звітності та порядку розподілу прибутку(покриття збитку).
4. Перевибори членів виконавчого і контролюючих органів.
5. Про попереднє схвалення значних правочинів та надання повноважень виконавчому органу.
Основні показники
фінансово – господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника Період
Звітний 11 міс. 2013р. Попередній 12 міс. 2012 р.
Усього активів 958,0 996,5
Основні засоби (за залишковою вартістю) 504,9 525,1
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 192,4 190,9
Сумарна дебіторська заборгованість 253,4 274,9
Грошові кошти та їх еквіваленти 0,2 0,1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -1714,4 -1610,0
Власний капітал 1354,9 1354,9
Статутний капітал 337,8 337,8
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1317,5 1251,6
Чистий прибуток (збиток) -104,4 -120,4
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 351 520 1 351 520
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 11 11

Примітка! Уточнені показники фінансово – господарської діяльності товариства за грудень місяць будуть надані акціонерам на зборах.
Ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, можливо за адресою: 38600, Полтавська обл., смт.Котельва, вул.Жовтнева, 357, у головного бухгалтера товариства в робочі дні щоденно з 10.00 до 15.00.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах –05.02.2014 року.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 10.01.2014р. у бюлетені "Відомості НКЦПФР" № 6.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Крамаренко Віктор Миколайович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 10.01.2014
(дата)