Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 27.02.2014
Дата публікації 27.02.2014 09:00:17
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Юридична адреса* 65031, м.Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 "б"
Керівник* Поливяний Іван Олексійович - Голова Правління. Тел: (048)705-20-59
E-mail* yurist11@od.energy.gov.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО”
місцезнаходження якого: Україна, 65031, м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 б
Повідомляє акціонерів про скликання чергових Загальних зборів акціонерів ПАТ “Одесаобленерго”, що відбудуться 01квітня 2014 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 65031, м.Одеса, вул. Миколи Боровського, буд. 28 "б", 4-й поверх, кімната 409.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися з 08 години 45 хвилин до 09 години 45 хвилин.
Для реєстрації акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складено станом на 24 годину 26 березня 2014 року.
Порядок денний (Перелік питань, що виносяться на голосування)
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» (далі – Товариства), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.
2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.
5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.
8. Затвердження розміру річних дивідендів Товариства за 2013рік.
9. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.
10. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
11. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.
12. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами щодо питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів за місцезнаходженням ПАТ “Одесаобленерго” – м. Одеса, вул. Миколи Боровського, 28 “б”, 3-й поверх, кімната 307, у робочі дні (понеділок - п’ятниця), робочий час (з 8.00 до 17.00, перерва з 12.00 до 13.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор фінансовий Даниленко А.В.
Телефони для довідок: (048) 705-21-56, 705-20-56.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ПАТ «Одесаобленерго» за 2013 рік Тис.грн.
Найменування показника Період 2013 / 2012
Усього активів 4 076 591 / 4 084 580
Основні засоби 3 160 748 / 3 236 487
Довгострокові фінансові інвестиції 453 360 / 453 577
Запаси 61 554 / 56 195
Сумарна дебіторська заборгованість 126 661 / 150 713
Грошові кошти та їх еквіваленти 16 880 / 18 376
Нерозподілений прибуток 451 093 / 125 430
Власний капітал 2 569 068 / 2 473 685
Статутний капітал 152 124 / 52 124
Довгострокові зобов'язання 553 652 / 736 051
Поточні зобов'язання 953 857 / 874 764
Чистий прибуток (збиток) 826 / 23 416
Середньорічна кількість акцій (шт.) 400 276 382 / 208 495 560
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0/ 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 / 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 784 / 5 649
Правління ПАТ “Одесаобленерго”

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №39 (1792) від 26.02.2014р.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Правління ПАТ "Одесаобленерго" __________ І.О. Поливяний
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Поливяний Іван Олексійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2014
(дата)