Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.02.2014
Дата публікації 27.02.2014 13:27:09
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Кияни"
Юридична адреса* 04073 м.Київ, Московський проспект,9
Керівник* Марченко Валентина Василівна - голова правління. Тел: (044) 537-02-12
E-mail* marchenko@forumparkplaza.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР!
Публічне акціонерне товариство «Кияни» повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 09 квітня 2014 року о15.00год. в приміщенні Товариства, яке знаходиться за адресою: м. Київ, пр- т. Московський, 9 корп. 3, офіс 3-101. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах з 14 год. 00 хв. до 14 год. 50 хв. При собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт), а представникам акціонерів додатково довіреність.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 03 квітня 2014 року.
Порядок денний:
1. Обрання робочих органів Загальних зборів акціонерів ПАТ «Кияни».
2. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2013 рік та завдання на 2014 рік, затвердження річного звіту Товариства за 2013р.
3. Звіт Наглядової ради ПАТ «Кияни» та затвердження звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Затвердження порядку використання прибутку (покриття збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «Кияни» у 2013 році.
6. Прийняття рішення про припинення повноважень діючого складу Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
8. Обрання Голови Наглядової Ради Товариства з числа обраних членів Наглядової Ради.
9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з обраними членами Наглядової Ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової Ради.
10. Прийняття рішення про схвалення значних правочинів, які вчинялися ПАТ «Кияни» у період з 10 квітня 2013 року до 09 квітня 2014 року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом таких правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2012 рік.
11. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися ПАТ «Кияни» протягом одного року, якщо вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Про надання повноважень щодо укладення таких правочинів та підписання документів пов’язаних з ними.
12. Внесення змін до Статуту Товариства:
- затвердження нової редакції Статуту Товариства;
- затвердження уповноваженої особи на підписання Статуту в новій редакції.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства: (тис. грн.)
НАЙМЕНУВАННЯ ПОКАЗНИКА ПЕРІОД
Попередній 2012 / Звітний 2013
Усього активів 82821/ 85994
Основні засоби 322/ 236
Інвестиційна нерухом. 63585/ 61648
Довгострокові фінансові інвестиції -/-
Запаси 65/ 54
Сумарна дебіторська заборгованість 4887/ 10599
Грошові кошти та їх еквіваленти 508/ 2
Нерозподілений прибуток - 88196/ -101984
Власний капітал - 81753/ -95541
Статутний капітал 6443/ 6443
Довгострокові зобов’язання 144438/ 150130
Поточні зобов’язання 20136/ 31405
Чистий прибуток(збиток) -12951/ -13788
Середньорічна кількість акцій(штук) 644300/ 644300
Кількість власних акцій викуплених протягом періоду (шт) --- ---
Загальна сума коштів ,витрачених на викуп власних акцій протягом періоду --- -----
Чисельність працівників на кінець періоду(осіб) 11/ 10

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час з 9.00 до 16.00 корпус 3, офіс 101, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами – головний бухгалтер Кобилинська Наталія Миколаївна. Тел. Для довідок:(044)537-02-12, 468-68-69.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті "Бюлетень. Цінні папери України" №35 від 24.02.2014.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади голова правління Марченко Валентина Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.02.2014
(дата)