Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 04.03.2014
Дата публікації 05.03.2014 15:44:08
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК»
Юридична адреса* 04053, м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А
Керівник* Жуков Андрій Якович - Голова Правління. Тел: 044-247-20-07
E-mail* kalashnik@ukrinbank.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ БАНК" (далі – Банк), код за ЄДРПОУ 05839888, місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, буд.10-А, повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Банку (далі – Збори) відбудуться 10 квітня 2014 року о 19-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, (приміщення конференц-залу).
Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення зборів та у день проведення зборів з 18.00 до 18.45.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, – 04.04.2014 р.
Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у Зборах необхідно надати: акціонеру – документ, що посвідчує особу (паспорт); представнику (довіреній особі) – документ, що посвідчує особу (паспорт), і довіреність на право участі в Зборах та на голосування, засвідчену у порядку, передбаченому законодавством; для керівників юридичних осіб – паспорт та документ про призначення на посаду.
Порядок денний:
1. Обрання Секретаря зборів. Затвердження регламенту зборів.
2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління про результати роботи Банку за 2013 рік.
3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради про результати роботи Банку за 2013 рік.
4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Банку за 2013 рік.
5. Затвердження висновків Ревізійної Банку комісії Банку.
6. Затвердження річного звіту та балансу Банку за 2013 рік. Затвердження висновків зовнішнього аудитора.
7. Розподіл прибутку Банку за 2013 рік.
8. Внесення змін до Статуту Банку. Визначення уповноваженої особи Банку для підписання змін до Статуту Банку та здійснення реєстрації змін до Статуту Банку у державних органах
За довідками та ознайомленням з матеріалами стосовно питань порядку денного звертатись за адресою: 04053 м. Київ, вул. Смирнова – Ласточкіна, 10-А, к.210, тел. 044-247-20-73, відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - начальник відділу роботи на фондовому ринку Банку.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)
Найменування показника період
Попередній 2012р. Звітний 2013р.
Усього активів 5 090 369 6 028 642
Основні засоби 308 032 224 863
Інвестиційна нерухомість 137 411 210 565
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 359 241
Сумарна дебіторська заборгованість 11 362 12 015
Грошові кошти та їх еквіваленти 363 205 281 670
Нерозподілений прибуток 0 0
Власний капітал 583 439 579 063
Статутний капітал 305 000 305 000
Строкові зобов'язання 3 008 058 3 931 941
Поточні зобов'язання 466 396 523 720
Чистий прибуток (збиток) 10 539 3 901
Середньорічна кількість акцій (шт.) 30 500 000 000 30 500 000 000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1219 1186

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 04.03.2014, №43,газета «ВІДОМОСТІ НКЦПФР».
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Жуков Андрій Якович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 05.03.2014
(дата)