Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 06.03.2014
Дата публікації 06.03.2014 14:26:24
Найменування емітента* ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ"
Юридична адреса* 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30
Керівник* Фещенко Ніна Анатоліївна - директор. Тел: 056-373-97-99
E-mail* mt@academy.in.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» (далі по тексту – Товариство), місцезнаходження: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, у відповідності до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляє, що
«11» квітня 2014 року о 12:00 год., за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к.304, відбудуться чергові загальні збори акціонерів Товариства.
Реєстрація акціонерів проводитиметься з 11:00 год. до 11:30 год. за місцем проведення зборів.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах акціонерів Товариства – 07.04.2014 року.
Перелік питань, що виносяться на голосування:
1 питання: Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів акціонерів Товариства.
2 питання: Обрання лічильної комісії Товариства.
3 питання: Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік.
4 питання: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5 питання: Звіт Ревізора Товариства за 2013 рік.
6 питання: Затвердження висновку Ревізора, складеного за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 фінансовий рік.
7 питання: Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік.
8 питання: Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.
9 питання: Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
10 питання: Обрання членів Наглядової ради Товариства.
11 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
12 питання: Припинення повноважень Ревізора Товариства.
13 питання: Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства.
14 питання: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
15 питання: Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення. Визначення характеру та граничної сукупної вартості таких правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МЕНЕДЖМЕНТ ТЕХНОЛОДЖІЗ» за 2013 рік (тис. грн.).
Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 59120 29224
Основні засоби - -
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси - -
Сумарна дебіторська заборгованість 14861 1256
Грошові кошти та їх еквіваленти 906 993
Нерозподілений прибуток 2 2
Власний капітал 30004 10003
Статутний капітал 30000 10000
Довгострокові зобов'язання - 17880
Поточні зобов'язання 29116 1341
Чистий прибуток (збиток) 1 1
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3000000 1000000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 10 10
В період до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства, а також безпосередньо в день проведення зборів акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, винесених на голосування, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час (з 09.00 год. до 18.00 год.) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30, к. 304. Відповідальна особа Товариства за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Фещенко Н.А. Директор Товариства – Фещенко Н.А.
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2014р. №45
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади директор Фещенко Ніна Анатоліївна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2014
(дата)