Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 06.03.2014
Дата публікації 07.03.2014 11:22:49
Найменування емітента* Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"
Юридична адреса* 91005, м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107
Керівник* Цеснек П. - Генеральний директор. Тел: (0642) 34 - 51 - 40
E-mail* lt@ukrpost.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛУГАНСЬКТЕПЛОВОЗ»
повідомляє, що за рішенням Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз»
10 квітня 2014 р. о 10 00 у приміщені актового залу коледжу СНУ ім. Даля,
розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 110,
відбудуться
ЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА
Реєстрація учасників зборів з 0900 до 0950.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 2400 годину 04 квітня 2014 року. Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, а представнику акціонера також довіреність, оформлену згідно з чинним законодавством України.
Порядок денний:
1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства.
2. Про затвердження порядку ведення загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Про розгляд і затвердження звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2013 році.
4. Про розгляд і затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Про розгляд і затвердження звіту Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Про затвердження, за результатами звітів органів управління, річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства і його дочірніх підприємств за підсумками роботи за 2013 рік.
8. Про визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2014 рік.
9. Про надання попередньої згоди на здійснення Товариством значних правочинів (з вказівкою характеру і сум).
10. Про припинення Дочірнього підприємства «Трансмашінвест» Публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз» шляхом приєднання до Дочірнього підприємства «Точлит» Публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз».
11. Про обрання комісії з припинення Дочірнього підприємства «Трансмашінвест» Публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз» і порядку її діяльності.
12. Про внесення змін до Статуту Дочірнього підприємства «Точлит» Публічного акціонерного товариства «Луганськтепловоз» шляхом затвердження нової редакції Статуту.
13. Про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
14. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз» в повному складі.
15. Про обрання Наглядової ради ПАТ «Луганськтепловоз».
16. Про затвердження кошторису на утримання Наглядової ради Товариства.

З проектами документів, пов'язаних з порядком денним загальних зборів можна, починаючи з 12 березня 2014 року, ознайомитися в Товаристві (відділ корпоративного управління) за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 107-10, кім. 704 у робочі дні з 900 до 1500 години, перерва з 1130 до 1200. Відповідальна особа – начальник відділу корпоративного управління Щербань С.В.
Телефон для довідок: (0642) 58-42-09, внутрішній 58-39.


Основні показники фінансово - господарської діяльності ПАТ «Луганськтепловоз» (тис. грн.)

Найменування показника 2012 рік 2013 рік *
Усього активів 1 612 758 1 923 259
Основні засоби (залишкова вартість) 745 464 689 231
Довгострокові фінансові інвестиції 2 218 2 218
Запаси 350 185 410 778
Сумарна дебіторська заборгованість 346 731 755 792
Грошові кошти та їх еквіваленти 70 908 18 688
Нерозподілений прибуток (збиток) 539 861 690 625
Власний капітал 594 657 745 721
Статутний капітал 54 796 54 796
Довгострокові зобов’язання 158 245 151 141
Поточні зобов’язання 859 856 1 026 697
Чистий прибуток (збиток) 38 724 158 283
Середньорічна кількість акцій (шт.) 219 184 684 219 184 684
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) ----- -----
Чисельність штатних працівників на кінець періоду (осіб) 5 778 6 255

* - показники відкориговані на дату публікації.Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному друкованому виданні НКЦПФР: бюлетень „Цінні папери України” № 43 (3840) від 06.03.2014р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Цеснек П.
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 07.03.2014
(дата)