Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.03.2014
Дата публікації 18.03.2014 10:20:34
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ»
Юридична адреса* 69032, Україна, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд.15
Керівник* Котюк Олександр Володимирович - Генеральний директор. Тел: (061) 212-24-27
E-mail* Irina.Boyko@rusal.com
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановний акціонер!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ"
(код за ЄДРПОУ: 00194122, місцезнаходження: 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Південне шосе, будинок 15),
повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться
24 квітня 2014 року о 12:00 годині за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 15, зал засідань №1.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обрання голови, секретаря та лічильної комісії зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).
2. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та його затвердження.
3. Розгляд звіту Наглядової ради за 2013 рік та його затвердження.
4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії за 2013 рік та їх затвердження.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитку) Товариства за 2013 рік.
7. Переобрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства:
7.1 Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства.
7.2 Обрання членів Наглядової ради Товариства.
7.3 Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
8. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи (осіб), яка (які) уповноважується на підписання договорів з головою та членами наглядової ради Товариства.
Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 11.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 17.04.2014 року на 24 годину. Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та доручення на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 10.00 до 12.00 год. за адресою: 69032, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вул. Південне шосе, будинок 15, кабінет № 140 (відділ кадрів), і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Котюк Олександр Володимирович.
Телефон для довідок: (061) 212-25-87.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)
Найменування показника Період Звітний 2013 р. Попередній 2012 р.
Усього активів 452659 545437
Основні засоби 164943 193157
Довгострокові фінансові інвестиції 634 634
Запаси 102150 98246
Сумарна дебіторська заборгованість 123235 192621
Грошові кошти та їх еквіваленти 10709 8891
Нерозподілений прибуток -1992071 -1918111
Власний капітал - 1509356 - 1411763
Статутний капітал 155682 155682
Довгострокові зобов'язання 0 572698
Поточні зобов'язання 1788037 1237462
Чистий прибуток (збиток) - 75909 - 455829
Середньорічна кількість акцій (шт.)622729120 622729120
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 274 284
Наглядова рада ПАТ “ЗАлК”

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в бюлетені “Відомості НКЦПФР” №50(1803) від 14.03.2014р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні Генеральний директор Котюк О.В. 18.03.2014. М.П.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Генеральний директор Котюк Олександр Володимирович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.03.2014
(дата)