Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 11.03.2014
Дата публікації 24.03.2014 16:30:04
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
Юридична адреса* 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10
Керівник* Кальян Костянтин Юрійович - Голова Правління. Тел: 04442062885
E-mail* a.grebenchenko@pro100.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
До уваги акціонерів
Приватного акціонерного товариства «ПРОСТО-страхування»
(надалі – Товариство)
1. 15 квітня 2014 року відбудуться річні Загальні збори акціонерів Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 401. Початок зборів об 11.00 годині.
2. Реєстрація учасників зборів відбудеться 15 квітня 2014 року з 10.30 до 10.50 за місцем проведення Загальних зборів.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів - 09 квітня 2014 року (станом на 24.00).
4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:
1. Обрання лічильної комісії.
2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.
3. Затвердження звіту Правління Товариства за 2013 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік.
6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2013 рік.
8. Затвердження рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року відносно страхування, перестрахування, співстрахування, якщо ринкова вартість послуг, які є предметом значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2013 рік.
5. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04050, м. Київ, вул. Герцена, 10, каб. 401, в робочий час - з 9.00 до 17.00 (обідня перерва з 12.30 до 13.30), а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – юрисконсульт юридичного управління О.В. Гребенченко.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн)
Найменування показника Період
Звітний (2013) Попередній (2012)
Усього активів 223167 197383
Основні засоби 67813 69092
Довгострокові фінансові інвестиції 500 500
Запаси 648 637
Сумарна дебіторська заборгованість 38054 35643
Грошові кошти та їх еквіваленти 83116 65267
Нерозподілений прибуток -52679 -51556
Власний капітал 100411 72803
Статутний капітал 84000 64000
Довгострокові зобов'язання 7159 7186
Поточні зобов'язання 28057 23281
Чистий прибуток (збиток) 590 6764
Середньорічна кількість акцій (шт.) 698082 640000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 1555 1940
7. Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано в Офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Бюлетень «Цінні папери України» №45 (3842) від 11 березня 2014 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Кальян Костянтин Юрійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2014
(дата)